Posted on

เห็ดหลินจือแคปซูลให้ประโยชน์อะไรบ้าง

เห็ดหลินจือแบบแคปซูล ให้ประโยชน์อะไรบ้าง

สวัสดีครับ วันนี้เราลองดูกันดีกว่า เมื่อเราทานเห็ดหลินจือแล้ว เห็ดหลินจือใน 1 แคปซูลนั้น มีประโยชน์อะไรบ้าง ในแคปซูลเห็ดหลินจือ มีสารสำคัญที่ดีต่อร่างกาย ดังนี้

Continue reading เห็ดหลินจือแคปซูลให้ประโยชน์อะไรบ้าง

Posted on

สปอร์เห็ดหลินจือ

ทําความรู้จักกับสปอร์เห็ดหลินจือ
เพราะเหตุใดจึงต้องกะเทาะผนังหุ้มสปอร์ ก่อนนํามาใช้ประโยชน์ทางยา

หากพูดถึงเห็ดหลินจือ (Linzhi หรือ Reishi] ท่านผู้อ่านทุกท่านคงจะคุ้นเคยและรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว เนื่องจากเป็นสมุนไพรที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย เห็ดหลินจือ มีสรรพคุณทางยามากมาย ได้แก่ มีฤทธิ์ปรับสมดุลของระบบภูมิคุ้มกัน กระตุ้นภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยมะเร็ง ระงับอาการปวด ป้องกันเส้นประสาทเสื่อม ลดน้ําตาลและไขมันในเลือด ต้านอักเสบ และต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้น ในส่วนรายละเอียดข้อมูลทางวิชาการและสรรพคุณของเห็ดหลินจือนั้น ท่านผู้อ่านสามารถติดตาม อ่านได้ที่ R&D Newsletter ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม 2554 เรื่อง เห็ดหลินจือกับฤทธิ์ทางยา เขียนโดย กันยา หว่านณรงค์ และ R&D Newsletter ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2557 เรื่อง เรียนรู้เห็ดหลินจือจากตํารายาจีน เขียนโดย ภญ.วนิดา จันทรเทพเทวัญ

ในส่วนของวันนี้ ผู้เขียนขอเพิ่มเติมข้อมูลให้ผู้อ่านทุกท่าน ทราบถึงรายละเอียดของสปอร์เห็ดหลินจือว่าคืออะไร น่าสนใจ อย่างไร มีความสําคัญและสามารถนําไปใช้ประโยชน์เช่นไร
สปอร์เห็ดหลินจือ ถูกสร้างออกมาจากผนังของรูที่อยู่ใต้ หมวกเห็ด โดยมีขนาดประมาณ 8.5-11.5 X 5-7 ไมครอน มีลักษณะเป็นรูปไข่สีน้ําตาล มีผนังหนา 2 ชั้น ผนังชั้นนอกมี ลักษณะเรียบ ส่วนผนังชั้นในจะยื่นคล้ายหนามไปชนผนังชั้นนอก เมื่อดูลักษณะสปอร์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ สามารถใช้ลักษณะ ของผนังและจํานวนหนามในการจําแนกสกุลของเห็ด Ganoderma ได้ เห็ดหลินจือสามารถสืบพันธุ์ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ ในส่วนการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยใช้สปอร์ สปอร์จะหลุด ออกจากรูใต้หมวกซึ่งเป็นบริเวณสร้างสปอร์ แล้วปลิวไปเกาะบน ผิวดอกส่งผลให้เรามองเห็นดอกเห็ดมีลักษณะเป็นมันเงาสีน้ําตาล อ่อนคล้ายฝุ่นเกาะ เมื่อสปอร์กระจายออกไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ เหมาะสมจึงจะเจริญเติบโตเป็นเห็ดดอกใหม่

 

ความแตกต่างของสปอร์เห็ดหลินจือ-ไม่กะเทาะผนังหุ้ม และกะเทาะผนังหุ้ม

รูปที่2 ลักษณะสปอร์เห็ดหลินจือที่ไม่กะเทาะและกะเทาะผนังหุ้มสปอร์

 

สารสําคัญที่พบในเห็ดหลินจือมีหลายชนิด โดยมีองค์ประกอบหลักคือ สารในกลุ่ม triterpenes และ polysaccharides สารสําคัญออกฤทธิ์ในเห็ดหลินจือนั้น สามารถพบได้ทั้งในดอกเห็ด (Fruiting body) และสปอร์ โดยจากการศึกษาวิจัยพบว่า พบมากในส่วนสปอร์ และ สปอร์ที่กะเทาะผนังหุ้มจะมีสารสําคัญและฤทธิ์ทางยา ดีกว่าสปอร์ที่ไม่กะเทาะผนังหุ้ม จากการศึกษาวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้
1. จากการศึกษาพบว่าสปอร์ที่กะเทาะผนังหุ้ม จะมีปริมาณสารกลุ่มพอลิแซ็กคาไรด์และสารกลุ่ม ไทรเทอร์ปืนมากกว่าสปอร์ที่ไม่กะเทาะผนังหุ้ม ทั้งนี้ เนื่องจากลักษณะของสปอร์เห็ดหลินจือจะมีผนังหนา 2 ชั้นหุ้ม ส่งผลให้เมื่อมีการกะเทาะผนังหุ้ม สารสําคัญ ต่าง ๆ สามารถออกมาได้ดีกว่า (ตารางที่ 1)

 

ตารางที่1 ปริมาณสารสำคัญในสปอร์เห็ดหลินจือที่ไม่กะเทาะและที่กะเทาะผนังหุ้ม

สายพันธุ์ ลักษณะสปอร์ % พอลิแซ็กคาไรด์รวม % ไทรเทอร์ปีนรวม
G5 ไม่กะเทาะผนังหุ้ม 2.55 0.01
G5 กะเทาะผนังหุ้ม 2.92 0.56
G9 ไม่กะเทาะผนังหุ้ม 2.45 0.06
G9 กะเทาะผนังหุ้ม 3.57 0.36

 

2. การศึกษาตัวทําละลาย ได้แก่ แอลกอฮอล์ หรือ ไดคลอโรมีเทน พบว่า สามารถสกัดสารสําคัญกลุ่มไทรเทอร์ปืน ออกจากสปอร์เห็ดหลินจือที่ไม่กะเทาะผนังหุ้มได้เพียง เล็กน้อย โดยสปอร์ที่กะเทาะผนังหุ้มมีปริมาณสารสกัด แอลกอฮอล์มากกว่าสปอร์ที่ไม่กะเทาะผนังหุ้ม และมีชนิด ของสารกลุ่มไทรเทอร์ปืนมากกว่า (ตารางที่ 2)

ตารางที่2 ปริมาณสารสกัดแอลกอฮอล์ในสปอร์เห็ดหลินจือที่ไม่กะเทาะและที่กะเทาะผนังหุ้ม

สายพันธุ์ ลักษณะสปอร์ % yield ของสารสกัดแอลกอฮอล์
G5 ไม่กะเทาะผนังหุ้ม 1.78
G5 กะเทาะผนังหุ้ม 28.28
G9 ไม่กะเทาะผนังหุ้ม 2.04
G9 กะเทาะผนังหุ้ม 11.63

 

3. เมื่อทําการจําลองสภาวะกรดหรือด่างเพื่อเลียนแบบสภาวะของกระเพาะและลําไส้มนุษย์ พบว่าสปอร์เห็ดหลิน จือที่ไม่ได้กะเทาะผนังหุ้มเมื่อผ่านภาวะกรดและด่างเลียนแบบกระเพาะและลําไส้แล้ว เกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดย มีการกร่อนและแตกบางส่วนเมื่อเทียบกับสปอร์เห็ดในภาวะปกติ เมื่อดูผ่านกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (รูปที่ 3) และ เมื่อวิเคราะห์ TLC chromatogram พบว่าสารสกัดแอลกอฮอลล์ของสปอร์เห็ดหลินจือที่ไม่กะเทาะผนังหุ้มในภาวะกรด และด่าง มีแถบสารไม่แตกต่างจากสปอร์เห็ดหลินจือที่ไม่กะเทาะผนังในภาวะปกติ และมีปริมาณน้อยกว่าสปอร์ที่กะเทาะ ผนังหุ้ม

รูปที่ 3 ลักษณะสปอร์เห็ดหลินจือหลังผ่านการจําลองสภาวะกรด-ด่าง เลียนแบบกระเพาะอาหาร-ลําไส้เล็ก

 

4.การต้มสปอร์เห็ดหลินจือที่ไม่กะเทาะผนังหุ้มด้วยน้ํา สามารถสกัดสารกลุ่มพอลิแซ็กคาไรด์ออกมาได้เล็กน้อย

ดังนั้น การรับประทานสปอร์เห็ดหลินจือเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและคุณค่าทางยา จึงควรทําการกะเทาะผนังหุ้ม สปอร์ออกก่อน เพื่อให้สารสําคัญถูกสกัดออกจากสปอร์และสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้สูงสุด


สปอร์เห็ดหลินจือ” คือ?

สปอร์เห็ดหลินจือ” คือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ เปรียบเหมือนเกสรของดอกไม้นั่นเอง ซึ่งเกาะอยู่ใต้หรือบนผิวบริเวณดอกเห็ด โดยจะถูกสร้างออกมาจากผนังของรูใต้ดอกเห็ด มีขนาดเล็กประมาณ 5-8 ไมครอน ลักษณะของสปอร์เห็ดหลินจือจะคล้ายผงโกโก้ มีสีน้ำตาล รสจืด และมีกลิ่นหอมของเห็ดอ่อนๆ โดยมีผนัง 2 ชั้น ส่วนผนังชั้นนอกของสปอร์เห็ดหลินจือจะเรียบ และผนังชั้นในมีลักษณะยื่นออกคล้ายหนามเกาะกับผนังชั้นนอก

สรรคุณเด่นของ “สปอร์เห็ดหลินจือ” ที่คุณไม่ควรมองข้าม

“สปอร์เห็ดหลินจือ” มีสารสำคัญและสารอาหารหลากหลายชนิดซึ่งจะมีความเข้มข้นมากกว่าส่วนอื่นของเห็ด ดังนั้น การทานสปอร์เห็ดหลินจือจึงมีประโยชน์ต่อสุขภาพมาก นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติเด่นที่มีความเป็นพิษต่ำ จึงส่งผลให้มีความปลอดภัยต่อร่างกายแม้จะใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยตามตำราแพทย์แผนจีนถือเป็นยาอายุวัฒนะ มีฤทธิ์ช่วยรักษาและป้องกันโรคต่างๆ ได้มากมาย ดังนี้

– สปอร์เห็ดหลินจือช่วยให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงได้เร็วขึ้น จึงเหมาะกับผู้ป่วยที่ต้องพักฟื้นจากอาการป่วยของโรคหรือการผ่าตัด

– สปอร์เห็ดหลินจือช่วยบำรุงร่างกายให้มีกำลัง บรรเทาอาการอ่อนเพลีย แก้อาการเบื่ออาหาร

– สปอร์เห็ดหลินจือช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยโรคมะเร็ง เช่น มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่ ฯลฯ ช่วยต่อต้านการเจริญเติบโตของเนื้องอกและมะเร็ง

– สปอร์เห็ดหลินจือช่วยฟื้นฟูร่างกายให้แก่คนที่ผ่านการทำคีโมหรือเคมีบำบัด รวมถึงการฉายแสงไม่ให้มีผลข้างเคียงใดๆ

– สปอร์เห็ดหลินจือช่วยให้ระบบการไหลเวียนเลือดและหัวใจดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูงและต่ำ โรคอัมพฤกษ์-อัมพาต ไขมันสูง เป็นต้น

– สปอร์เห็ดหลินจือช่วยปรับสมดุลของร่างกายในผู้ที่ปัญหาโรคเบาหวาน ช่วยลดน้ำตาลในเลือดและอาการของโรค ทำให้สุขภาพดีขึ้น

– สปอร์เห็ดหลินจือช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคในร่างกายแข็งแรง มีประสิทธิภาพในการช่วยป้องกันโรคได้ดียิ่งขึ้น

– สปอร์เห็ดหลินจือช่วยดูแลและรักษาอาการตับอักเสบ บรรเทาอาการอักเสบและทำให้พังผืดที่หดรัดตับคลายตัวลงด้วย

– สปอร์เห็ดหลินจือช่วยรักษาอาการโรคไต และฟื้นฟูสมรรถภาพการทำงานของไตให้สามารถทำงานได้ดีขึ้น

– สปอร์เห็ดหลินจือช่วยลดความเป็นพิษที่มีในเลือด ต่อต้านและกำจัดสารพิษออกจากร่างกาย และยังช่วยเพิ่มปริมาณของออกซิเจนในเลือด

– สปอร์เห็ดหลินจือช่วยต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะช่วยชะลอความแก่ก่อนวัย ป้องกันไม่ให้เซลล์ภายในร่างกายถูกทำลาย

– สปอร์เห็ดหลินจือช่วยป้องกันเส้นประสาทเสื่อม บำรุงสมอง และช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้น

– สปอร์เห็ดหลินจือสามารถใช้ร่วมกับการรักษาโรคต่างๆ เช่น โรคภูมิแพ้ โรคลมชัก โรคพาร์กินสัน ฯลฯ


เอกสารอ้างอิง

  1. เห็ดหลินจือกับการดูและสุขภาพ. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข. 2555. 2. บทคัดย่อผลงานวิจัยชุดโครงการวิจัยเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือในประเทศไทย. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กระทรวงสาธารณสุข. 2553. 3. เห็ดหลินจือจากการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์, กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข. 2553 4. นพมาศ สุนทรเจริญนนท์, สปอร์เห็ดหลินเจือทําไมต้องกะเทาะผนังหุ้มก่อนนําไปใช้ทางยา วารสารการแพทย์และการแพทย์ทางเลือก. 2551;

6(3): 313 – 320.

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.gpo.or.th/Portals/6/Newsletter/RDINewsYr22No3-3.pdf

Posted on

เห็ดหลินจือแบบต่างๆ

เห็ดหลินจือแบบต่างๆ

สวัสดีครับ วันนี้ เรามาทำความรู้จักกับเห็หลินจือกันดีกว่า ว่าเห็ดหลินจืที่มีขายในท้องตลาดนั้น มีแบบไหนบ้าง เราลองมาดูกันครับ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาทานเห็ดหลินจือครับ

Continue reading เห็ดหลินจือแบบต่างๆ

Posted on

การทานเห็ดหลินจือ

การทานเห็ดหลินจือ

ในปัจจุบันนี้ เทรนด์การดูแลสุขภาพมาแรงอย่างที่เราเลี่ยงไม่ได้และปฏิเสธไม่ได้ และมีวิธีการดูแลตัวเองมากขึ้น

Continue reading การทานเห็ดหลินจือ

Posted on

ข้อดีของเห็ดหลินจือแบบแคปซูล

ข้อดีของเห็ดหลินจือแบบแคปซูล

สวัสดีครับ หลายๆท่านคงเคยทานเห็ดหลินจือกันมาบ้างแล้ว ทั้งแบบเห็ดหลินจือต้ม และแบบแคปซูล ซึ่งเห็ดหลินจือ

Continue reading ข้อดีของเห็ดหลินจือแบบแคปซูล

Posted on

รู้จักกับเห็ดหลินจือ

รู้จักเห็ดหลินจือ

เห็ดหลินจือ ชื่อนี้ เชื่อได้ว่าหลายๆคนคงเคยได้ยิน รู้จักหรือทราบเกี่ยวกับเห็ดชนิดนี้กันมาบ้างแล้ว ทั้งในร้านยาจีนโบราณ ร้านขายยา หรือตามสื่อต่างๆ ว่าเป็นเห็ดที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ซึ่งผู้ใหญ่หลายๆท่านเคยได้ใช้หรือได้ลองรับประทานกันมาบ้างแล้ว และเห็ดหลินจือนั้นใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศจีน วันนี้เรามาทำความรู้จักเห็ดหลินจือให้มากขึ้นกันดีกว่า Continue reading รู้จักกับเห็ดหลินจือ

Posted on

เห็ดหลินจือแดง

เห็ดหลินจือแดง  สรรพคุณยอดสมุนไพรจากแผ่นดินจีน ยาอายุวัฒนะที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด เทรนด์การดูแลสุขภาพในปัจจุบัน ถือว่ามาแรงมากๆ และการใช้สมุนไพร ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพ ที่สรรหาสมุนไพรดีๆมาเพื่อบำรุงร่างกาย 

หนึ่งในสมุนไพรจีนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นยารักษาโรคชั้นเลิศนั่นก็คือ “เห็ดหลินจือแดง” โดยสรรพคุณของเห็ดหลินจือได้รับการบอกต่อกันมาเนิ่นนานว่า ช่วยบำรุงร่างกาย เสริมภูมิต้านทาน ต้านอักเสบ ต่อสู้โรคมะเร็ง จึงได้รับฉายาว่า “ยาอายุวัฒนะ” วันนี้ชวนมารู้จักสมุนไพรจีนเปี่ยมคุณค่าชนิดนี้กัน ว่าทำไมถึงคนส่วนใหญ่ ถึงรู้จักและเลือกใช้เห็ดหลินจือเพื่อบำรุงดูแลร่างกาย 

เห็ดหลินจือ คืออะไร

เห็ดหลินจือ มีชื่อสามัญว่า Lingzhi mushroom, Reishi mushroom มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Ganoderma lucidum เป็นยาจีนชั้นสูง ที่ใช้กันมานานกว่า หลายพันปี ได้รับการบันทึกสรรพคุณไว้ในตำรา “เสินหนงเปิ่นฉ่าวจิง” ว่าเป็น “เทพเจ้าแห่งชีวิต” เพราะมีพลังมหัศจรรย์ในการบำรุงร่างกาย เห็ดหลินจือจึงมีชื่อเรียกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หลิงจือ เห็ดหมื่นปี เห็ดจวักงู เห็ดอมตะ เห็ดศักดิ์สิทธิ์ เห็ดนางกวัก และยังถูกเรียกว่าราชาสมุนไพร เนื่องจากสรรพคุณทางยาในการบำรุงร่างกาย ขับพิษ ป้องกันและรักษาโรคที่ดีเลิศกว่าสมุนไพรชนิดอื่น เห็ดหลินจือเป็นเห็ดที่สามารถพบได้ทั้งในธรรมชาติ และในปัจจุบันมีการเพาะเห็ดหลินจือ เพื่อออกมาจำหน่ายกันมากขึ้น 

สายพันธ์เห็ดหลินจือ มีดังนี้ ส่วนใหญ่เห็ดหลินจือจะเรียกชื่อตามสีที่พบ อย่างเห็ดหลินจือแดงจะมีสีแดง และเป็นเห็ดหลินจือที่ถูกนำมาใช้มากที่สุด 

เห็ดหลินจือ มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศจีนและมีมากกว่า 100 สายพันธุ์ แต่สายพันธุ์ที่นิยมนำมาบริโภคเพื่อบำรุงร่างกายและรักษาโรคมากที่สุดก็คือ เห็ดหลินจือแดง (Ganoderma lucidum) เนื่องจากมีสารที่เป็นประโยชน์มากที่สุด

การเพาะเห็ดหลินจือ https://thai-reishi.com/การเพาะเห็ดหลินจือ/

เห็ดหลินจือแดง

เห็ดหลินจือม่วง

 

เห็ดหลินจือเขียว

 

เห็ดหลินจือดำ

 

เห็ดหลินจือเหลือง

 

เห็ดหลินจือขาว

จะเห็นว่า เห็ดหลินจือนั้นมีหลายสายพันธุ์มากๆ แต่ที่นิยมจริงก็มีสายพันธุ์เห็ดหลินจือแดงนั่นเอง


ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของดอกเห็ดหลินจือ

ผิวด้านบน
เรียบมันคล้ายไม้ที่ลงน้ำยาชักเงา (Laccate) มีร่องเป็นลอนโค้งมน (Sulcate) สีน้ำตาลเข้มหรือสีเหลือง ขนาด 30 – 150 มิลลิเมตร หนา 30 -50 มิลลิเมตร เนื้อเห็ดเหนียวและแข็ง

ดอกเห็ดเป็นรูปไตหรือรูปครึ่งวงกลม กว้าง 3-4 เซนติเมตร ยาว 8-20 เซนติเมตร หนา 1-3 เซนติเมตร ดอกอ่อนมีขอบสีขาว ถัดเข้าไปมีสีเหลืองอ่อน กลางดอกมีสีน้ำตาลหรือน้ำตาลแดง ผิวเป็นมันคล้ายทาด้วยแลคเกอร์ มีริ้วหรือหยักเป็นคลื่น ขอบหมวกงุ้มลงเล็กน้อยและหนา ด้านล่างเป็นรูกลมเล็ก ๆ เชื่อมติดกัน

เห็ดหลินจือมีก้านสั้นหรืออาจไม่มีก้าน ถ้ามีก้านมักมีสีน้ำตาลเข้มหรือน้ำตาลดำ ยาว 2-10 เซนติเมตร อยู่เยื้องไปข้างใดข้างหนึ่งหรือติดขอบหมวก ทำให้ดอกมีรูปร่างคล้ายไต ผิวก้านเป็นเงา เนื้อในเห็ดมีสีน้ำตาลอ่อน

สปอร์เห็ดหลินจือ เป็นตัวช่วยในการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ ถูกสร้างออกมาจากผนังของรูที่อยู่ใต้หมวกเห็ด ลักษณะเป็นรูปวงรีสีน้ำตาล ปลายด้านหนึ่งตัดตรง ผิวเรียบ มีผนังหนาสองชั้น ระหว่างผนังมีลายหนามยอดเรียวไปจรดผนังชั้นนอก เมื่อสืบพันธุ์ สปอร์จะหลุดออกจากรูใต้หมวกแล้วปลิวไปเกาะบนผิวดอก ทำให้เรามองเห็นดอกเห็ดเป็นมันเงาสีน้ำตาลคล้ายฝุ่นเกาะ เมื่อสปอร์กระจายออกไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมจึงจะเจริญเติบโตเป็นเห็ดดอกใหม่

ลักษณะสปอร์เห็ดหลินจือ

 

“ดอกเห็ดหลินจือแดง” เท่านั้นที่ปลอดภัยและให้คุณค่าอย่างเต็มที่ในการบำรุงร่างกาย ทำให้เกิดความนิยมใช้ในลักษณะแพทย์ทางเลือกหรือสมุนไพรเพื่อปรับสมดุลร่างกายให้ทำงานได้ปกติตาม

กลไกธรรมชาติ และเสริมความแข็งแรงของระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย รวมถึงเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและลดการเสื่อมสภาพของเซลล์ที่เกิดขึ้นตามวัย แต่ถึงกระนั้นก็มีผู้ผลิตอาหารเสริมหลายรายพยายามหาคุณค่าจากส่วนอื่นๆของเห็ดหลินจือแดงเพื่อเป็นจุดขาย ซึ่งพิสูจน์แล้วว่า ไม่ได้ให้ผลลัพธ์เทียบเท่า “ดอกเห็ดหลินจือแดง”  เช่น

สปอร์เห็ดหลินจือ (Reishi Spore)
คือการนำสปอร์เห็ดหลินจือแดงมาสกัดเอาน้ำมันข้างในเป็นส่วนผสมและยังไม่มีผลการศึกษาว่ามีประสิทธิภาพที่ดีกว่าการสกัดเห็ดหลินจือแดงทั่วไปหรือไม่ อย่างไร จากการศึกษาที่ผ่านมา น้ำมันจากสปอร์เห็ดหลินจือแดงมักจะมีการทำปฏิกิริยากับอากาศทำให้เกิดกลิ่นเหม็นในลักษณะของกรดไขมันและเป็นอันตรายต่อเซลล์ร่างกาย ในขณะที่เรารู้ว่าสารสกัดจากเห็ดมีประสิทธิภาพในการต่อต้านเซลล์มะเร็ง แต่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยทั่วไปมักจะพยายามแยกสารประกอบต่างๆออกมาเพื่อการทดสอบแบบสารเดี่ยว ซึ่งผลที่ได้อาจไม่ตรงกับความเป็นจริง เพราะสารประกอบหลายชนิดในเห็ดสกัดจะมีการทำงานที่ประสานกัน การตอบสนองของเซลล์มะเร็งต่อสารต่างๆในเห็ดก็แตกต่างกัน ดังนั้นการรับประทานเห็ดหลินจือแดงสกัดย่อมส่งผลที่ดีกว่าการรับประทานสารประกอบแยกเป็นตัวๆ

สปอร์เห็ดหลินจือช่วยต้านมะเร็ง https://thai-reishi.com/สปอร์เห็ดหลินจือช่วยต้/

ก้านเห็ดหลินจือ (Reishi Mycelium)
คือการนำก้านหรือลำต้นของเห็ดมาใช้แทนผงเห็ดหลินจือแดงที่สกัดจากต้นเห็ดที่โตเต็มที่ โดยใช้วิธีนำก้านเห็ดหลินจือมากผสมกับกากถั่วเหลือง ข้าว หรือธัญพืชอื่นๆในเครื่องผสมแบบเหลว หลังจากนั้นจึงทำให้แห้งแล้วบดเป็นผง บรรจุในแคปซูลหรืออัดเม็ด เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากสปอร์เห็ดซึ่งยังไม่มีรายงานวิจัยมากพอที่จะยืนยันได้ว่าประสิทธิภาพจะเทียบเท่ากับสารที่สกัดจากส่วนดอกของเห็ดหลินจือแดง อีกทั้งก้านเห็ดหลินจือส่วนมากมักผ่านกรรมวิธีเพาะปลูกที่มักไม่มีใครสนใจที่จะพัฒนา ผู้ผลิตส่วนมากใช้วิธีการปลูกในโรงเรือนธรรมดา ใช้วัสดุที่มีสารอาหารน้อยเป็นตัวเพาะเลี้ยงเพราะต้องการผลผลิตที่เร็วกว่าและต้นทุนถูกลง แทนที่จะรอให้เห็ดหลินจือแดงเจริญเติบโตเต็มที่

 


ประโยชน์ของเห็ดหลินจือ สรรพคุณสมเป็น “ยาอายุวัฒนะ”

ในเห็ดหลินจือมีสารสำคัญหลายชนิด โดยมีองค์ประกอบหลักคือ

– สารในกลุ่มโพลีแซคคาไรด์ (Polysaccharides) มีฤทธิ์เสริมระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย ช่วยกำจัดเซลล์มะเร็ง ยับยั้งเนื้องอก ลดน้ำตาลในเลือด ลดอาการอักเสบ

– สารในกลุ่มไตรเทอร์พีน (Triterpene) ช่วยกำจัดการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง ยับยั้งเซลล์มะเร็งตับ ป้องกันโรคภูมิแพ้ ลดความดันโลหิต ลดไขมันในเลือด ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด

– สารในกลุ่มนิวคลีโอไทด์ (Nucleotide) ออกฤทธิ์บรรเทาอาการเจ็บปวด ป้องกันลิ่มเลือดแข็งตัวในเส้นเลือด ลดความเสี่ยงโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัส

– สารประกอบเจอมาเนียม (Gemanium) เสริมสร้างภูมิต้านทานของร่างกาย บำรุงประสาท สมอง หัวใจ กระตุ้นระบบไหลเวียนเลือด

สารสำคัญของเห็ดหลินจือ  https://thai-reishi.com/สารสำคัญในเห็ดหลินจือ/


วิธีรับประทานเห็ดหลินจือป้องกันโรค

1. ดอกเห็ดหลินจือฝานบาง ๆ ประมาณ 2-3 ชิ้น

2. ต้มในน้ำเดือดนาน 10-15 นาที

3. ใช้ดื่มแทนน้ำได้ตลอดเวลา จะช่วยให้สดชื่น เสริมภูมิต้านทาน และไม่เกิดอันตรายต่อสุขภาพ แต่ช่วงเวลาที่ร่างกายจะสามารถดูดซับสารจากเห็ดหลินจือได้ดีที่สุดนั้น ก็คือช่วงเวลาที่ท้องว่าง โดยแนะนำให้ดื่มในช่วงตื่นนอนในตอนเช้า หรือก่อนเข้านอน 1 ชั่วโมง

การต้มเห็ดหลินจือ https://thai-reishi.com/การต้มน้ำเห็ดหลินจือ/

ทั้งนี้ เห็ดหลินจือใช้ทานเพื่อเป็นยา จึงไม่ควรนำไปปรุงร่วมกับอาหารชนิดอื่น แต่หากไม่สะดวกจะนำดอกเห็ดหลินจือมาต้มน้ำดื่มก็สามารถทานเห็ดหลินจือในรูปแบบแคปซูล ชา กาแฟ ซึ่งแปรรูปวางขายอยู่ในท้องตลาดก็ได้เช่นกัน แต่ต้องทานตามปริมาณที่ระบุไว้ในฉลาก และเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัย สามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองและการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ที่ www.fda.moph.go.th


เห็ดหลินจือ มีผลข้างเคียงไหม ?

แม้มีงานวิจัยพบว่า การทานเห็ดหลินจือไม่มีผลข้างเคียงและไม่มีสารตกค้างที่ตับหรือไต แต่ในบางคนอาจมีอาการแพ้เห็ดได้ สังเกตได้จากเมื่อทานเข้าไปแล้วมีอาการปากแห้ง คอแห้ง และอาจมีอาการคัน ผื่นขึ้น เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ ปวดท้อง เลือดกำเดาไหล หากมีอาการเช่นนี้ไม่ควรทานเห็ดหลินจืออีก

เห็ดหลินจือ กับข้อควรระวัง ใครไม่ควรทาน !

ยังมีคนบางกลุ่มที่ไม่ควรทานเห็ดหลินจือเลย เพราะอาจทำให้อาการป่วยที่เป็นอยู่รุนแรงกว่าเดิม เช่น

1. สตรีมีครรภ์และแม่ที่ให้นมบุตร เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพียงพอมายืนยันว่า เห็ดหลินจือมีความปลอดภัยต่อสตรีมีครรภ์หรือคุณแม่ที่ให้นมบุตร ดังนั้นเลี่ยงการทานเห็ดหลินจือในช่วงนี้ไปก่อนจะปลอดภัยกว่า

2. คนที่มีความดันโลหิตต่ำ เพราะเห็ดหลินจือมีฤทธิ์ลดความดัน หากผู้ป่วยความดันโลหิตต่ำทานเข้าไป จะทำให้ความดันยิ่งต่ำลงจนเป็นอันตรายได้

3. ผู้ที่มีภาวะเลือดออกผิดปกติ (Bleeding disorder) หรือผู้ที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำ (Thrombocytopenia) เพราะการทานเห็ดหลินจือในปริมาณมากเกินไปอาจทำให้เลือดออกมากขึ้น

4. ผู้ป่วยที่กำลังจะผ่าตัด เพราะเห็ดหลินจือจะเพิ่มความเสี่ยงอาการเลือดออกมากขึ้น ดังนั้นก่อนการผ่าตัดอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ไม่ควรทานเห็ดหลินจือ

5. ผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิต้านเนื้อเยื่อของตนเอง (Autoimmune Disease) เช่น โรคลูปัส หรือ เอสแอลอี (SLE) หรือ โรคพุ่มพวง ไม่ควรใช้เห็ดหลินจือ โดย นพ.บรรเจิด ตันติวิท ผู้เขียนหนังสือ “หลินจือ กับ ข้าพเจ้า” ระบุว่า นั่นเพราะเห็ดหลินจือจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย ซึ่งภูมิคุ้มกันที่ถูกทำให้แข็งแรงขึ้นนี้จะยิ่งก่อให้เกิดความผิดปกติต่อร่างกายมากขึ้น

6. ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยากดภูมิคุ้มกัน ไม่ควรทานเห็ดหลินจือ เพราะมีแนวโน้มที่ผลจากเห็ดหลินจือจะเข้าไปลบล้างหรือขัดขวางการบำบัดด้วยยากดภูมิ

นอกจากนี้ผู้ที่รับประทานยาบางชนิด เช่น แอสไพริน, ยาลดการอักเสบ NSAID, ยาต้านการแข็งตัวของเลือด Warfarin และ Heparin ควรปรึกษาแพทย์ก่อน เพราะเห็ดหลินจืออาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของยาและอาการที่ป่วยอยู่

“เห็ดหลินจือ” เป็นสมุนไพรที่ซ่อนประโยชน์ไว้มากมายจริง ๆ สมกับฉายา “ราชาแห่งสมุนไพร” แต่ถึงกระนั้นเราก็ขอย้ำอีกครั้งว่า ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์ก่อนหาซื้อเห็ดหลินจือในรูปแบบต่าง ๆ มาทานเองนะคะ เพราะบางโรค บางอาการ อาจจะมีผลข้างเคียงกับวิธีการรักษาโรคแผนปัจจุบันได้

อาการแพ้เห็ดหลินจือ https://thai-reishi.com/16-อาการแพ้เห็ดหลินจือ/