Posted on

สปอร์เห็ดหลินจือ

ทําความรู้จักกับสปอร์เห็ดหลินจือ
เพราะเหตุใดจึงต้องกะเทาะผนังหุ้มสปอร์ ก่อนนํามาใช้ประโยชน์ทางยา

หากพูดถึงเห็ดหลินจือ (Linzhi หรือ Reishi] ท่านผู้อ่านทุกท่านคงจะคุ้นเคยและรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว เนื่องจากเป็นสมุนไพรที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย เห็ดหลินจือ มีสรรพคุณทางยามากมาย ได้แก่ มีฤทธิ์ปรับสมดุลของระบบภูมิคุ้มกัน กระตุ้นภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยมะเร็ง ระงับอาการปวด ป้องกันเส้นประสาทเสื่อม ลดน้ําตาลและไขมันในเลือด ต้านอักเสบ และต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้น ในส่วนรายละเอียดข้อมูลทางวิชาการและสรรพคุณของเห็ดหลินจือนั้น ท่านผู้อ่านสามารถติดตาม อ่านได้ที่ R&D Newsletter ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม 2554 เรื่อง เห็ดหลินจือกับฤทธิ์ทางยา เขียนโดย กันยา หว่านณรงค์ และ R&D Newsletter ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2557 เรื่อง เรียนรู้เห็ดหลินจือจากตํารายาจีน เขียนโดย ภญ.วนิดา จันทรเทพเทวัญ

ในส่วนของวันนี้ ผู้เขียนขอเพิ่มเติมข้อมูลให้ผู้อ่านทุกท่าน ทราบถึงรายละเอียดของสปอร์เห็ดหลินจือว่าคืออะไร น่าสนใจ อย่างไร มีความสําคัญและสามารถนําไปใช้ประโยชน์เช่นไร
สปอร์เห็ดหลินจือ ถูกสร้างออกมาจากผนังของรูที่อยู่ใต้ หมวกเห็ด โดยมีขนาดประมาณ 8.5-11.5 X 5-7 ไมครอน มีลักษณะเป็นรูปไข่สีน้ําตาล มีผนังหนา 2 ชั้น ผนังชั้นนอกมี ลักษณะเรียบ ส่วนผนังชั้นในจะยื่นคล้ายหนามไปชนผนังชั้นนอก เมื่อดูลักษณะสปอร์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ สามารถใช้ลักษณะ ของผนังและจํานวนหนามในการจําแนกสกุลของเห็ด Ganoderma ได้ เห็ดหลินจือสามารถสืบพันธุ์ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ ในส่วนการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยใช้สปอร์ สปอร์จะหลุด ออกจากรูใต้หมวกซึ่งเป็นบริเวณสร้างสปอร์ แล้วปลิวไปเกาะบน ผิวดอกส่งผลให้เรามองเห็นดอกเห็ดมีลักษณะเป็นมันเงาสีน้ําตาล อ่อนคล้ายฝุ่นเกาะ เมื่อสปอร์กระจายออกไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ เหมาะสมจึงจะเจริญเติบโตเป็นเห็ดดอกใหม่

 

ความแตกต่างของสปอร์เห็ดหลินจือ-ไม่กะเทาะผนังหุ้ม และกะเทาะผนังหุ้ม

รูปที่2 ลักษณะสปอร์เห็ดหลินจือที่ไม่กะเทาะและกะเทาะผนังหุ้มสปอร์

 

สารสําคัญที่พบในเห็ดหลินจือมีหลายชนิด โดยมีองค์ประกอบหลักคือ สารในกลุ่ม triterpenes และ polysaccharides สารสําคัญออกฤทธิ์ในเห็ดหลินจือนั้น สามารถพบได้ทั้งในดอกเห็ด (Fruiting body) และสปอร์ โดยจากการศึกษาวิจัยพบว่า พบมากในส่วนสปอร์ และ สปอร์ที่กะเทาะผนังหุ้มจะมีสารสําคัญและฤทธิ์ทางยา ดีกว่าสปอร์ที่ไม่กะเทาะผนังหุ้ม จากการศึกษาวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้
1. จากการศึกษาพบว่าสปอร์ที่กะเทาะผนังหุ้ม จะมีปริมาณสารกลุ่มพอลิแซ็กคาไรด์และสารกลุ่ม ไทรเทอร์ปืนมากกว่าสปอร์ที่ไม่กะเทาะผนังหุ้ม ทั้งนี้ เนื่องจากลักษณะของสปอร์เห็ดหลินจือจะมีผนังหนา 2 ชั้นหุ้ม ส่งผลให้เมื่อมีการกะเทาะผนังหุ้ม สารสําคัญ ต่าง ๆ สามารถออกมาได้ดีกว่า (ตารางที่ 1)

 

ตารางที่1 ปริมาณสารสำคัญในสปอร์เห็ดหลินจือที่ไม่กะเทาะและที่กะเทาะผนังหุ้ม

สายพันธุ์ ลักษณะสปอร์ % พอลิแซ็กคาไรด์รวม % ไทรเทอร์ปีนรวม
G5 ไม่กะเทาะผนังหุ้ม 2.55 0.01
G5 กะเทาะผนังหุ้ม 2.92 0.56
G9 ไม่กะเทาะผนังหุ้ม 2.45 0.06
G9 กะเทาะผนังหุ้ม 3.57 0.36

 

2. การศึกษาตัวทําละลาย ได้แก่ แอลกอฮอล์ หรือ ไดคลอโรมีเทน พบว่า สามารถสกัดสารสําคัญกลุ่มไทรเทอร์ปืน ออกจากสปอร์เห็ดหลินจือที่ไม่กะเทาะผนังหุ้มได้เพียง เล็กน้อย โดยสปอร์ที่กะเทาะผนังหุ้มมีปริมาณสารสกัด แอลกอฮอล์มากกว่าสปอร์ที่ไม่กะเทาะผนังหุ้ม และมีชนิด ของสารกลุ่มไทรเทอร์ปืนมากกว่า (ตารางที่ 2)

ตารางที่2 ปริมาณสารสกัดแอลกอฮอล์ในสปอร์เห็ดหลินจือที่ไม่กะเทาะและที่กะเทาะผนังหุ้ม

สายพันธุ์ ลักษณะสปอร์ % yield ของสารสกัดแอลกอฮอล์
G5 ไม่กะเทาะผนังหุ้ม 1.78
G5 กะเทาะผนังหุ้ม 28.28
G9 ไม่กะเทาะผนังหุ้ม 2.04
G9 กะเทาะผนังหุ้ม 11.63

 

3. เมื่อทําการจําลองสภาวะกรดหรือด่างเพื่อเลียนแบบสภาวะของกระเพาะและลําไส้มนุษย์ พบว่าสปอร์เห็ดหลิน จือที่ไม่ได้กะเทาะผนังหุ้มเมื่อผ่านภาวะกรดและด่างเลียนแบบกระเพาะและลําไส้แล้ว เกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดย มีการกร่อนและแตกบางส่วนเมื่อเทียบกับสปอร์เห็ดในภาวะปกติ เมื่อดูผ่านกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (รูปที่ 3) และ เมื่อวิเคราะห์ TLC chromatogram พบว่าสารสกัดแอลกอฮอลล์ของสปอร์เห็ดหลินจือที่ไม่กะเทาะผนังหุ้มในภาวะกรด และด่าง มีแถบสารไม่แตกต่างจากสปอร์เห็ดหลินจือที่ไม่กะเทาะผนังในภาวะปกติ และมีปริมาณน้อยกว่าสปอร์ที่กะเทาะ ผนังหุ้ม

รูปที่ 3 ลักษณะสปอร์เห็ดหลินจือหลังผ่านการจําลองสภาวะกรด-ด่าง เลียนแบบกระเพาะอาหาร-ลําไส้เล็ก

 

4.การต้มสปอร์เห็ดหลินจือที่ไม่กะเทาะผนังหุ้มด้วยน้ํา สามารถสกัดสารกลุ่มพอลิแซ็กคาไรด์ออกมาได้เล็กน้อย

ดังนั้น การรับประทานสปอร์เห็ดหลินจือเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและคุณค่าทางยา จึงควรทําการกะเทาะผนังหุ้ม สปอร์ออกก่อน เพื่อให้สารสําคัญถูกสกัดออกจากสปอร์และสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้สูงสุด


สปอร์เห็ดหลินจือ” คือ?

สปอร์เห็ดหลินจือ” คือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ เปรียบเหมือนเกสรของดอกไม้นั่นเอง ซึ่งเกาะอยู่ใต้หรือบนผิวบริเวณดอกเห็ด โดยจะถูกสร้างออกมาจากผนังของรูใต้ดอกเห็ด มีขนาดเล็กประมาณ 5-8 ไมครอน ลักษณะของสปอร์เห็ดหลินจือจะคล้ายผงโกโก้ มีสีน้ำตาล รสจืด และมีกลิ่นหอมของเห็ดอ่อนๆ โดยมีผนัง 2 ชั้น ส่วนผนังชั้นนอกของสปอร์เห็ดหลินจือจะเรียบ และผนังชั้นในมีลักษณะยื่นออกคล้ายหนามเกาะกับผนังชั้นนอก

สรรคุณเด่นของ “สปอร์เห็ดหลินจือ” ที่คุณไม่ควรมองข้าม

“สปอร์เห็ดหลินจือ” มีสารสำคัญและสารอาหารหลากหลายชนิดซึ่งจะมีความเข้มข้นมากกว่าส่วนอื่นของเห็ด ดังนั้น การทานสปอร์เห็ดหลินจือจึงมีประโยชน์ต่อสุขภาพมาก นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติเด่นที่มีความเป็นพิษต่ำ จึงส่งผลให้มีความปลอดภัยต่อร่างกายแม้จะใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยตามตำราแพทย์แผนจีนถือเป็นยาอายุวัฒนะ มีฤทธิ์ช่วยรักษาและป้องกันโรคต่างๆ ได้มากมาย ดังนี้

– สปอร์เห็ดหลินจือช่วยให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงได้เร็วขึ้น จึงเหมาะกับผู้ป่วยที่ต้องพักฟื้นจากอาการป่วยของโรคหรือการผ่าตัด

– สปอร์เห็ดหลินจือช่วยบำรุงร่างกายให้มีกำลัง บรรเทาอาการอ่อนเพลีย แก้อาการเบื่ออาหาร

– สปอร์เห็ดหลินจือช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยโรคมะเร็ง เช่น มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่ ฯลฯ ช่วยต่อต้านการเจริญเติบโตของเนื้องอกและมะเร็ง

– สปอร์เห็ดหลินจือช่วยฟื้นฟูร่างกายให้แก่คนที่ผ่านการทำคีโมหรือเคมีบำบัด รวมถึงการฉายแสงไม่ให้มีผลข้างเคียงใดๆ

– สปอร์เห็ดหลินจือช่วยให้ระบบการไหลเวียนเลือดและหัวใจดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูงและต่ำ โรคอัมพฤกษ์-อัมพาต ไขมันสูง เป็นต้น

– สปอร์เห็ดหลินจือช่วยปรับสมดุลของร่างกายในผู้ที่ปัญหาโรคเบาหวาน ช่วยลดน้ำตาลในเลือดและอาการของโรค ทำให้สุขภาพดีขึ้น

– สปอร์เห็ดหลินจือช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคในร่างกายแข็งแรง มีประสิทธิภาพในการช่วยป้องกันโรคได้ดียิ่งขึ้น

– สปอร์เห็ดหลินจือช่วยดูแลและรักษาอาการตับอักเสบ บรรเทาอาการอักเสบและทำให้พังผืดที่หดรัดตับคลายตัวลงด้วย

– สปอร์เห็ดหลินจือช่วยรักษาอาการโรคไต และฟื้นฟูสมรรถภาพการทำงานของไตให้สามารถทำงานได้ดีขึ้น

– สปอร์เห็ดหลินจือช่วยลดความเป็นพิษที่มีในเลือด ต่อต้านและกำจัดสารพิษออกจากร่างกาย และยังช่วยเพิ่มปริมาณของออกซิเจนในเลือด

– สปอร์เห็ดหลินจือช่วยต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะช่วยชะลอความแก่ก่อนวัย ป้องกันไม่ให้เซลล์ภายในร่างกายถูกทำลาย

– สปอร์เห็ดหลินจือช่วยป้องกันเส้นประสาทเสื่อม บำรุงสมอง และช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้น

– สปอร์เห็ดหลินจือสามารถใช้ร่วมกับการรักษาโรคต่างๆ เช่น โรคภูมิแพ้ โรคลมชัก โรคพาร์กินสัน ฯลฯ


เอกสารอ้างอิง

  1. เห็ดหลินจือกับการดูและสุขภาพ. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข. 2555. 2. บทคัดย่อผลงานวิจัยชุดโครงการวิจัยเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือในประเทศไทย. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กระทรวงสาธารณสุข. 2553. 3. เห็ดหลินจือจากการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์, กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข. 2553 4. นพมาศ สุนทรเจริญนนท์, สปอร์เห็ดหลินเจือทําไมต้องกะเทาะผนังหุ้มก่อนนําไปใช้ทางยา วารสารการแพทย์และการแพทย์ทางเลือก. 2551;

6(3): 313 – 320.

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.gpo.or.th/Portals/6/Newsletter/RDINewsYr22No3-3.pdf

Posted on

เห็ดหลินจือกับโรคไต

โรคไตเป็นโรคที่คนไทยเป็นกันมาก และต้องทานยาหรือรักษาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ทำให้อาจจะมีอุปสรรคในการใช้ชีวิต วันนี้เรามาทำความรู้จักโรคไตและเห็ดหลินจือกันครับ Continue reading เห็ดหลินจือกับโรคไต

Posted on

เห็ดหลินจือรักษาโรคได้จริงหรือ??

เห็ดหลินจือรักษาโรคได้จริงหรือ??

เห็ดหลินจือมีสรรพคุณช่วยรักษาโรคได้จริงหรือ?

สมยศ กิตติมั่นคง พ.บ. สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Continue reading เห็ดหลินจือรักษาโรคได้จริงหรือ??

Posted on

6 ประโยชน์ของเห็ดหลินจือ

6 ประโยชน์ของเห็ดหลินจือ (ผลข้างเคียงและปริมาณการกิน)
ยาสมุนไพร มีการใช้กันมานาน โดยสมุนไพรส่วนใหญ่จะใช้ประโยชน์จากพืชและราหลายชนิด หรือเห็ดหลายชนิด ที่น่าสนใจคือ เห็ดหลินจือ ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างยิ่งในทั้งประเทศจีน และประเทศแถบเอเชีย ที่ได้นิยมใช้ประโยชน์จาก สมุนไพรมากว่าพันๆปี

เห็ดหลินจือมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่หลากหลายรวมถึงการส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันและต่อสู้กับโรคมะเร็ง

บทความนี้จะบอกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับประโยชน์และความเสี่ยงจากการรับประทานเห็ดหลินจือ

เห็ดหลินจือคืออะไร?
เห็ดหลินจือยังเป็นที่รู้จักกันในนามเห็ดหลินจือและเห็ดหลินจือเป็นเห็ดที่เติบโตในที่ต่าง ๆ ที่ร้อนและชื้นในเอเชีย เป็นเวลาหลายปีที่เชื้อรานี้เป็นวัตถุดิบในการแพทย์ในประเทศแถบเอเชีย

ภายในเห็ดมีโมเลกุลหลายชนิดรวมถึง triterpenoids, polysaccharides และ peptidoglycans ที่ทานแล้วมีผลต่อสุขภาพ

ในขณะที่เห็ดสามารถรับประทานสดได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่จะใช้รูปเห็ดในรูปแบบผงของเห็ดหรือสารสกัดจากเห็ดหลินจือ เป็นต้น

6 ประโยชน์จากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของเห็ดหลินจือ

1. เพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน
หนึ่งในผลกระทบที่สำคัญที่สุดของเห็ดหลินจือคือมันสามารถเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของคุณได้ ทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น ในขณะที่รายละเอียดบางอย่างยังไม่แน่นอน มีการศึกษาในหลอดทดลองแสดงให้เห็นว่า เห็ดหลินจือ หรือเห็ดหลินจือสามารถส่งผลกระทบต่อยีนส์ในเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นส่วนสำคัญของระบบภูมิคุ้มกันของคุณ

ยิ่งไปกว่านั้นการศึกษาเหล่านี้พบว่า เห็ดหลินจือบางรูปแบบอาจเปลี่ยนวิถีการอักเสบในเซลล์เม็ดเลือดขาว

การวิจัยในผู้ป่วยโรคมะเร็งแสดงให้เห็นว่าโมเลกุลบางตัวที่พบในเห็ดสามารถเพิ่มกิจกรรมของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเซลล์นักฆ่าธรรมชาติ

เซลล์นักฆ่าตามธรรมชาติจะต่อสู้กับการติดเชื้อและมะเร็งในร่างกาย
การศึกษาอื่นพบว่าเห็ดหลินจือสามารถเพิ่มจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวอื่น ๆ (เซลล์เม็ดเลือดขาว) ในผู้ที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
แม้ว่าประโยชน์ของระบบภูมิคุ้มกันส่วนใหญ่ของเห็ดหลินจือนั้นจะเห็นได้ในผู้ที่ป่วย แต่ก็มีหลักฐานบางอย่างที่แสดงว่าสามารถช่วยในคนที่มีสุขภาพดีได้เช่นกัน

ในการศึกษาหนึ่งพบว่า เห็ดหลินจือปรับปรุงการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งช่วยต่อสู้กับการติดเชื้อและมะเร็งในนักกีฬาที่เผชิญกับสภาวะเครียด (8Trusted Source, 9Trusted Source)

อย่างไรก็ตามงานวิจัยอื่น ๆ ในผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีพบว่าไม่มีการปรับปรุงการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันหรือการอักเสบหลังจาก 4 สัปดาห์ของการใช้สารสกัดจากเห็ดหลินจือ ซึ่งการระบประทานเห็ดหลินจือ อาจจะไม่จำเป็นในผู้ที่มีสุขภาพดีอยู่แล้ว เป็นที่ชัดเจนว่าเห็ดหลินจือ ส่งผลกระทบต่อเซลล์เม็ดเลือดขาวและการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อกำหนดขอบเขตของประโยชน์ในการมีสุขภาพดีและไม่ดี

สรุป
เห็ดหลินจือสามารถเสริมสร้างการทำงานของภูมิคุ้มกันและมีผลกระทบต่อเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งช่วยต่อสู้กับการติดเชื้อและโรคมะเร็ง นั่นเอง

2. คุณสมบัติต้านมะเร็ง
หลายคนบริโภคเห็ดหลินจือ เนื่องจากต้องการในเรื่องการช่วยต่อสู้กับโรคมะเร็ง
ในความเป็นจริงการศึกษาหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านมมากกว่า 4,000 คนพบว่าเห็ดหลินจือบริโภคเห็ดหลินจือประมาณ 59%

นอกจากนี้การศึกษาทดลองหลายแห่งแสดงให้เห็นว่าสามารถนำไปสู่การตายของเซลล์มะเร็ง
แต่ผลลัพธ์ของการศึกษาเหล่านี้ยังไม่ได้รับการยืนยันในมนุษย์

งานวิจัยบางชิ้นได้ทำการตรวจสอบว่าการใช้เห็ดหลินจืออาจเป็นประโยชน์ต่อมะเร็งต่อมลูกหมากเนื่องจากผลกระทบต่อฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ในขณะที่กรณีศึกษาหนึ่งแสดงให้เห็นว่าโมเลกุลที่พบในเห็ดนี้อาจกลับมะเร็งต่อมลูกหมากในมนุษย์การศึกษาติดตามผลขนาดใหญ่ไม่สนับสนุนการค้นพบเหล่านี้

เห็ดหลินจือยังได้รับการศึกษาสำหรับบทบาทในการป้องกันหรือต่อสู้กับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
งานวิจัยบางชิ้นแสดงให้เห็นว่าหนึ่งปีของการรักษาด้วยเห็ดหลินจือลดจำนวนและขนาดของเนื้องอกในลำไส้ใหญ่
ยิ่งไปกว่านั้นรายงานรายละเอียดของการศึกษาหลายชิ้นระบุว่าเห็ดสามารถส่งผลดีต่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง

สรุป
แม้ว่าเห็ดหลินจือดูเหมือนจะสามารป้องกันหรือรักษาโรคมะเร็ง แต่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการรักษามาตรฐาน แต่ก็อาจจะสามารถรับประทานเห็ดหลินจือ ได้ในบางกรณี

สรรพคุณของเห็ดหลินจือกับโรคมะเร็ง https://thai-reishi.com/เห็ดหลินจือกับโรคมะเร็/

3. สามารถต่อสู้ความเหนื่อยล้าและอาการซึมเศร้า
โดยปกติ สรรพคุณหลักๆของเห็ดหลินจือ มักพูดกันถึง การเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน แต่เห็ดหลินจือนั้น มีสรรพคุณหลายอย่างซึ่งรวมถึงการช่วยในเรื่องแก้ไข ความเหนื่อยล้าและภาวะซึมเศร้า

มีการศึกษามรกลุ่มคน 132 คนที่มีโรคซึมเศร้าออ่อนๆ ซึ่งมีอาการวิงเวียนศีรษะ, ปวดหัวและหงุดหงิด

นักวิจัยพบว่าเห็ดหลินจือช่วยความเหนื่อยล้าลดลงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหลังจาก 8 สัปดาห์ของการทานเห็ดหลินจือ
ยิ่งไปกว่านั้นผู้คนในการศึกษาก็มีความวิตกกังวลและซึมเศร้าน้อยลง

สรุป
จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่าเห็ดหลินจือสามารถลดความวิตกกังวลและความหดหู่รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีอาการป่วยได้อีกด้วย

4-6 สรรพคุณของเห็ดหลินจือต่อโรคต่างๆ
นอกจากผลของเห็ดหลินจือที่มีต่อระบบภูมิคุ้มกันและคุณภาพชีวิตแล้ว
เห็ดหลินจือยังได้รับการศึกษาถึงศักยภาพในการปรับปรุงด้านอื่น ๆ ของสุขภาพ

4. สุขภาพหัวใจ
จากการศึกษา 12 สัปดาห์จาก 26 คนพบว่าเห็ดหลินจือมีส่วนช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอล HDL ที่ดีและลดไตรกลีเซอไรด์
ซึ่งช่วยให้หัวใจแข็งแรงขึ้น และไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ
โดยรวมแล้วจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเห็ดหลินจือและสุขภาพของหัวใจในอนาคต และมีการนำมาใช้นั่นเอง

5. การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
มีงานวิจัยหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่าโมเลกุลที่พบในเห็ดหลินจือสามารถลดน้ำตาลในเลือดในสัตว์
การวิจัยเบื้องต้นในมนุษย์รายงานการค้นพบที่คล้ายกัน

สรรพคุณของเห็ดหลินจือกับน้ำตาลในเลือด https://thai-reishi.com/เห็ดหลินจือกับโรคเบาหว/

6. สถานะสารต้านอนุมูลอิสระ
สารต้านอนุมูลอิสระเป็นโมเลกุลที่สามารถช่วยป้องกันความเสียหายต่อเซลล์ของคุณ

อย่างไรก็ตามการศึกษาหลายชิ้นพบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในระดับของเอนไซม์ต่อต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญสองชนิดในเลือดหลังจากบริโภคเห็ดหลินจือเป็นเวลา 4 ถึง 12 สัปดาห์

สรุป
มีงานวิจัยจำนวนเล็กน้อยแสดงให้เห็นว่าเห็ดหลินจือสามารถปรับปรุงคอเลสเตอรอลหรือน้ำตาลในเลือดได้ดี อย่างไรก็ตามการวิจัยส่วนใหญ่บ่งชี้ว่ามันไม่ได้ปรับปรุงคอเลสเตอรอลน้ำตาลในเลือดหรือสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย

แนะนำปริมาณเห็ดที่เหมาะสม ในการทาน
ซึ่งแตกต่างจากอาหารหรืออาหารเสริมบางอย่างปริมาณของเห็ดหลินจือสามารถแตกต่างกันไปอย่างมีนัยสำคัญขึ้นอยู่กับชนิดที่ใช้

ตัวอย่างเช่นเห็ดหลินจือ 50 กรัมนั้นสามารถเทียบได้กับสารสกัดเห็ดประมาณ 5 กรัม ปริมาณของสารสกัดจากเห็ดแตกต่างกันไป แต่โดยทั่วไปจะอยู่ในช่วงประมาณ 1.5 ถึง 9 กรัมต่อวัน

นอกจากนี้อาหารเสริมบางชนิดใช้สารสกัดบางส่วนเท่านั้น ในกรณีเหล่านี้ปริมาณที่แนะนำอาจต่ำกว่าค่าที่รายงานข้างต้น
เนื่องจากขนาดที่แนะนำอาจแตกต่างกันไปตามรูปแบบของเห็ดที่ใช้จึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะรู้ว่าคุณกำลังรับประทานยาประเภทใด

สรุป
ขนาดการรับประทานของเห็ดหลินจือจะแตกต่างกันไปตามรูปแบบของเชื้อราดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องรู้ว่าคุณกำลังใช้รูปแบบใด การรับประทานเห็ดหลินจือ แนะนำให้ทานในรูปแบบเห็ดหลินจือสกัด จะทำให้ได้รับสารที่ดีกว่า

ผลข้างเคียงและอันตรายที่เป็นไปได้
แม้เห็ดหลินจือจะมีชื่อเสียง แต่ก็มีคนที่ถามถึงความปลอดภัยของเห็ดหลินจือ

การวิจัยอื่น ๆ ยังชี้ให้เห็นว่าสี่สัปดาห์ของการใช้สารสกัดจากเห็ดหลินจือไม่ก่อให้เกิดผลเสียใด ๆ ต่อตับหรือไตในผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี ตรงกันข้ามกับรายงานเหล่านี้มีรายงานปัญหาตับอย่างมีนัยสำคัญในสองกรณีศึกษา

เหล่านี้รวมถึงผู้ที่กำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรมีความผิดปกติของเลือดจะได้รับการผ่าตัดหรือมีความดันโลหิตต่ำ ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานเห็ดหลินจือ

สรุป
การศึกษาเห็ดหลินจือบางส่วนไม่ได้ให้ข้อมูลด้านความปลอดภัย แต่มีรายงานอื่น ๆ ว่าการรับประทานเห็ดหลายเดือนน่าจะปลอดภัย อย่างไรก็ตามความเสียหายของตับอย่างรุนแรงหลายครั้งเกี่ยวข้องกับสารสกัดจากเห็ดหลินจือ

ผลสรุปสรรพคุณของเห็ดหลินจือ

ผลสรุปของเห็ดลินจืออาจเพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน โดยช่วยให้เซลล์เม็ดเลือดขาวโดยเฉพาะในผู้ที่ป่วยเช่นผู้ที่เป็นมะเร็ง
เห็ดหลินจือลดขนาดและจำนวนของเนื้องอกในมะเร็งบางชนิดรวมทั้งปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งบางราย