Posted on

สปอร์เห็ดหลินจือ

ทําความรู้จักกับสปอร์เห็ดหลินจือ
เพราะเหตุใดจึงต้องกะเทาะผนังหุ้มสปอร์ ก่อนนํามาใช้ประโยชน์ทางยา

หากพูดถึงเห็ดหลินจือ (Linzhi หรือ Reishi] ท่านผู้อ่านทุกท่านคงจะคุ้นเคยและรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว เนื่องจากเป็นสมุนไพรที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย เห็ดหลินจือ มีสรรพคุณทางยามากมาย ได้แก่ มีฤทธิ์ปรับสมดุลของระบบภูมิคุ้มกัน กระตุ้นภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยมะเร็ง ระงับอาการปวด ป้องกันเส้นประสาทเสื่อม ลดน้ําตาลและไขมันในเลือด ต้านอักเสบ และต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้น ในส่วนรายละเอียดข้อมูลทางวิชาการและสรรพคุณของเห็ดหลินจือนั้น ท่านผู้อ่านสามารถติดตาม อ่านได้ที่ R&D Newsletter ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม 2554 เรื่อง เห็ดหลินจือกับฤทธิ์ทางยา เขียนโดย กันยา หว่านณรงค์ และ R&D Newsletter ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2557 เรื่อง เรียนรู้เห็ดหลินจือจากตํารายาจีน เขียนโดย ภญ.วนิดา จันทรเทพเทวัญ

ในส่วนของวันนี้ ผู้เขียนขอเพิ่มเติมข้อมูลให้ผู้อ่านทุกท่าน ทราบถึงรายละเอียดของสปอร์เห็ดหลินจือว่าคืออะไร น่าสนใจ อย่างไร มีความสําคัญและสามารถนําไปใช้ประโยชน์เช่นไร
สปอร์เห็ดหลินจือ ถูกสร้างออกมาจากผนังของรูที่อยู่ใต้ หมวกเห็ด โดยมีขนาดประมาณ 8.5-11.5 X 5-7 ไมครอน มีลักษณะเป็นรูปไข่สีน้ําตาล มีผนังหนา 2 ชั้น ผนังชั้นนอกมี ลักษณะเรียบ ส่วนผนังชั้นในจะยื่นคล้ายหนามไปชนผนังชั้นนอก เมื่อดูลักษณะสปอร์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ สามารถใช้ลักษณะ ของผนังและจํานวนหนามในการจําแนกสกุลของเห็ด Ganoderma ได้ เห็ดหลินจือสามารถสืบพันธุ์ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ ในส่วนการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยใช้สปอร์ สปอร์จะหลุด ออกจากรูใต้หมวกซึ่งเป็นบริเวณสร้างสปอร์ แล้วปลิวไปเกาะบน ผิวดอกส่งผลให้เรามองเห็นดอกเห็ดมีลักษณะเป็นมันเงาสีน้ําตาล อ่อนคล้ายฝุ่นเกาะ เมื่อสปอร์กระจายออกไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ เหมาะสมจึงจะเจริญเติบโตเป็นเห็ดดอกใหม่

 

ความแตกต่างของสปอร์เห็ดหลินจือ-ไม่กะเทาะผนังหุ้ม และกะเทาะผนังหุ้ม

รูปที่2 ลักษณะสปอร์เห็ดหลินจือที่ไม่กะเทาะและกะเทาะผนังหุ้มสปอร์

 

สารสําคัญที่พบในเห็ดหลินจือมีหลายชนิด โดยมีองค์ประกอบหลักคือ สารในกลุ่ม triterpenes และ polysaccharides สารสําคัญออกฤทธิ์ในเห็ดหลินจือนั้น สามารถพบได้ทั้งในดอกเห็ด (Fruiting body) และสปอร์ โดยจากการศึกษาวิจัยพบว่า พบมากในส่วนสปอร์ และ สปอร์ที่กะเทาะผนังหุ้มจะมีสารสําคัญและฤทธิ์ทางยา ดีกว่าสปอร์ที่ไม่กะเทาะผนังหุ้ม จากการศึกษาวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้
1. จากการศึกษาพบว่าสปอร์ที่กะเทาะผนังหุ้ม จะมีปริมาณสารกลุ่มพอลิแซ็กคาไรด์และสารกลุ่ม ไทรเทอร์ปืนมากกว่าสปอร์ที่ไม่กะเทาะผนังหุ้ม ทั้งนี้ เนื่องจากลักษณะของสปอร์เห็ดหลินจือจะมีผนังหนา 2 ชั้นหุ้ม ส่งผลให้เมื่อมีการกะเทาะผนังหุ้ม สารสําคัญ ต่าง ๆ สามารถออกมาได้ดีกว่า (ตารางที่ 1)

 

ตารางที่1 ปริมาณสารสำคัญในสปอร์เห็ดหลินจือที่ไม่กะเทาะและที่กะเทาะผนังหุ้ม

สายพันธุ์ ลักษณะสปอร์ % พอลิแซ็กคาไรด์รวม % ไทรเทอร์ปีนรวม
G5 ไม่กะเทาะผนังหุ้ม 2.55 0.01
G5 กะเทาะผนังหุ้ม 2.92 0.56
G9 ไม่กะเทาะผนังหุ้ม 2.45 0.06
G9 กะเทาะผนังหุ้ม 3.57 0.36

 

2. การศึกษาตัวทําละลาย ได้แก่ แอลกอฮอล์ หรือ ไดคลอโรมีเทน พบว่า สามารถสกัดสารสําคัญกลุ่มไทรเทอร์ปืน ออกจากสปอร์เห็ดหลินจือที่ไม่กะเทาะผนังหุ้มได้เพียง เล็กน้อย โดยสปอร์ที่กะเทาะผนังหุ้มมีปริมาณสารสกัด แอลกอฮอล์มากกว่าสปอร์ที่ไม่กะเทาะผนังหุ้ม และมีชนิด ของสารกลุ่มไทรเทอร์ปืนมากกว่า (ตารางที่ 2)

ตารางที่2 ปริมาณสารสกัดแอลกอฮอล์ในสปอร์เห็ดหลินจือที่ไม่กะเทาะและที่กะเทาะผนังหุ้ม

สายพันธุ์ ลักษณะสปอร์ % yield ของสารสกัดแอลกอฮอล์
G5 ไม่กะเทาะผนังหุ้ม 1.78
G5 กะเทาะผนังหุ้ม 28.28
G9 ไม่กะเทาะผนังหุ้ม 2.04
G9 กะเทาะผนังหุ้ม 11.63

 

3. เมื่อทําการจําลองสภาวะกรดหรือด่างเพื่อเลียนแบบสภาวะของกระเพาะและลําไส้มนุษย์ พบว่าสปอร์เห็ดหลิน จือที่ไม่ได้กะเทาะผนังหุ้มเมื่อผ่านภาวะกรดและด่างเลียนแบบกระเพาะและลําไส้แล้ว เกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดย มีการกร่อนและแตกบางส่วนเมื่อเทียบกับสปอร์เห็ดในภาวะปกติ เมื่อดูผ่านกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (รูปที่ 3) และ เมื่อวิเคราะห์ TLC chromatogram พบว่าสารสกัดแอลกอฮอลล์ของสปอร์เห็ดหลินจือที่ไม่กะเทาะผนังหุ้มในภาวะกรด และด่าง มีแถบสารไม่แตกต่างจากสปอร์เห็ดหลินจือที่ไม่กะเทาะผนังในภาวะปกติ และมีปริมาณน้อยกว่าสปอร์ที่กะเทาะ ผนังหุ้ม

รูปที่ 3 ลักษณะสปอร์เห็ดหลินจือหลังผ่านการจําลองสภาวะกรด-ด่าง เลียนแบบกระเพาะอาหาร-ลําไส้เล็ก

 

4.การต้มสปอร์เห็ดหลินจือที่ไม่กะเทาะผนังหุ้มด้วยน้ํา สามารถสกัดสารกลุ่มพอลิแซ็กคาไรด์ออกมาได้เล็กน้อย

ดังนั้น การรับประทานสปอร์เห็ดหลินจือเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและคุณค่าทางยา จึงควรทําการกะเทาะผนังหุ้ม สปอร์ออกก่อน เพื่อให้สารสําคัญถูกสกัดออกจากสปอร์และสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้สูงสุด


สปอร์เห็ดหลินจือ” คือ?

สปอร์เห็ดหลินจือ” คือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ เปรียบเหมือนเกสรของดอกไม้นั่นเอง ซึ่งเกาะอยู่ใต้หรือบนผิวบริเวณดอกเห็ด โดยจะถูกสร้างออกมาจากผนังของรูใต้ดอกเห็ด มีขนาดเล็กประมาณ 5-8 ไมครอน ลักษณะของสปอร์เห็ดหลินจือจะคล้ายผงโกโก้ มีสีน้ำตาล รสจืด และมีกลิ่นหอมของเห็ดอ่อนๆ โดยมีผนัง 2 ชั้น ส่วนผนังชั้นนอกของสปอร์เห็ดหลินจือจะเรียบ และผนังชั้นในมีลักษณะยื่นออกคล้ายหนามเกาะกับผนังชั้นนอก

สรรคุณเด่นของ “สปอร์เห็ดหลินจือ” ที่คุณไม่ควรมองข้าม

“สปอร์เห็ดหลินจือ” มีสารสำคัญและสารอาหารหลากหลายชนิดซึ่งจะมีความเข้มข้นมากกว่าส่วนอื่นของเห็ด ดังนั้น การทานสปอร์เห็ดหลินจือจึงมีประโยชน์ต่อสุขภาพมาก นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติเด่นที่มีความเป็นพิษต่ำ จึงส่งผลให้มีความปลอดภัยต่อร่างกายแม้จะใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยตามตำราแพทย์แผนจีนถือเป็นยาอายุวัฒนะ มีฤทธิ์ช่วยรักษาและป้องกันโรคต่างๆ ได้มากมาย ดังนี้

– สปอร์เห็ดหลินจือช่วยให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงได้เร็วขึ้น จึงเหมาะกับผู้ป่วยที่ต้องพักฟื้นจากอาการป่วยของโรคหรือการผ่าตัด

– สปอร์เห็ดหลินจือช่วยบำรุงร่างกายให้มีกำลัง บรรเทาอาการอ่อนเพลีย แก้อาการเบื่ออาหาร

– สปอร์เห็ดหลินจือช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยโรคมะเร็ง เช่น มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่ ฯลฯ ช่วยต่อต้านการเจริญเติบโตของเนื้องอกและมะเร็ง

– สปอร์เห็ดหลินจือช่วยฟื้นฟูร่างกายให้แก่คนที่ผ่านการทำคีโมหรือเคมีบำบัด รวมถึงการฉายแสงไม่ให้มีผลข้างเคียงใดๆ

– สปอร์เห็ดหลินจือช่วยให้ระบบการไหลเวียนเลือดและหัวใจดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูงและต่ำ โรคอัมพฤกษ์-อัมพาต ไขมันสูง เป็นต้น

– สปอร์เห็ดหลินจือช่วยปรับสมดุลของร่างกายในผู้ที่ปัญหาโรคเบาหวาน ช่วยลดน้ำตาลในเลือดและอาการของโรค ทำให้สุขภาพดีขึ้น

– สปอร์เห็ดหลินจือช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคในร่างกายแข็งแรง มีประสิทธิภาพในการช่วยป้องกันโรคได้ดียิ่งขึ้น

– สปอร์เห็ดหลินจือช่วยดูแลและรักษาอาการตับอักเสบ บรรเทาอาการอักเสบและทำให้พังผืดที่หดรัดตับคลายตัวลงด้วย

– สปอร์เห็ดหลินจือช่วยรักษาอาการโรคไต และฟื้นฟูสมรรถภาพการทำงานของไตให้สามารถทำงานได้ดีขึ้น

– สปอร์เห็ดหลินจือช่วยลดความเป็นพิษที่มีในเลือด ต่อต้านและกำจัดสารพิษออกจากร่างกาย และยังช่วยเพิ่มปริมาณของออกซิเจนในเลือด

– สปอร์เห็ดหลินจือช่วยต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะช่วยชะลอความแก่ก่อนวัย ป้องกันไม่ให้เซลล์ภายในร่างกายถูกทำลาย

– สปอร์เห็ดหลินจือช่วยป้องกันเส้นประสาทเสื่อม บำรุงสมอง และช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้น

– สปอร์เห็ดหลินจือสามารถใช้ร่วมกับการรักษาโรคต่างๆ เช่น โรคภูมิแพ้ โรคลมชัก โรคพาร์กินสัน ฯลฯ


เอกสารอ้างอิง

  1. เห็ดหลินจือกับการดูและสุขภาพ. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข. 2555. 2. บทคัดย่อผลงานวิจัยชุดโครงการวิจัยเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือในประเทศไทย. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กระทรวงสาธารณสุข. 2553. 3. เห็ดหลินจือจากการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์, กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข. 2553 4. นพมาศ สุนทรเจริญนนท์, สปอร์เห็ดหลินเจือทําไมต้องกะเทาะผนังหุ้มก่อนนําไปใช้ทางยา วารสารการแพทย์และการแพทย์ทางเลือก. 2551;

6(3): 313 – 320.

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.gpo.or.th/Portals/6/Newsletter/RDINewsYr22No3-3.pdf

Posted on

เห็ดหลินจือกับโรคเก๊าต์

เห็ดหลินจือกับโรคเก๊าต์
โรคเกาต์ (Gout) เป็นโรคข้ออักเสบที่พบในผู้ป่วยที่มีระดับกรดยูริก (uric acid) ในเลือดสูงมาเป็นเวลานาน ซึ่งกรดยูริกที่สูงจะเกิดการตกตะกอนสะสมเป็นผลึกเกลือยูเรตตามเนื้อเยื่อบริเวณต่าง ๆ โดยเฉพาะในข้อและบริเวณรอบข้อ และเมื่อมีปัจจัยบางอย่างมากระตุ้น จะทำให้เกิดอาการข้ออักเสบเฉียบพลันอย่างรุนแรง

โรคเกาต์กับการดูแลรักษาที่ถูกวิธี
Posted at 13:38h in Health Article 0 Comments
0 Likes
(Last Updated On: March 13, 2018)
โรคเกาต์ (Gout) เป็นโรคข้ออักเสบที่พบในผู้ป่วยที่มีระดับกรดยูริก (uric acid) ในเลือดสูงมาเป็นเวลานาน ซึ่งกรดยูริกที่สูงจะเกิดการตกตะกอนสะสมเป็นผลึกเกลือยูเรตตามเนื้อเยื่อบริเวณต่าง ๆ โดยเฉพาะในข้อและบริเวณรอบข้อ และเมื่อมีปัจจัยบางอย่างมากระตุ้น จะทำให้เกิดอาการข้ออักเสบเฉียบพลันอย่างรุนแรง

อาการของผู้ป่วย

1. ระยะข้ออักเสบกำเริบเฉียบพลัน
ผู้ป่วยจะมีอาการปวดข้อ ร่วมกับข้ออักเสบอย่างรุนแรงบริเวณนิ้วเท้า หลังเท้า ข้อเท้า หรือ ข้อเข่า มักถูกกระตุ้นให้กำเริบด้วยการรับประทานอาหารที่มียูริกสูง เช่น อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ ยอดผักบางชนิด รวมทั้งการดื่มสุราหรือแอลกอฮอล์ทุกชนิด หรือได้รับการกระแทกที่บริเวณข้อ อาการข้ออักเสบจะเกิดขึ้นในช่วง 3 – 7 วัน สามารถหายเองได้ แต่อาการจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยการรับประทานยาโคลชิซีน (colchicine) หรือยาในกลุ่มต้านการอักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) เช่น ไอบูโพรเฟน (ibuprofen) ไดโคลฟีแนค (diclofenac) อินโดเมทาซิน (indomethacin) เป็นต้น ในระยะแรกอาการข้ออับเสบที่เป็นแต่ละครั้งจะเกิดห่างกันค่อนข้างนาน แต่ถ้ายังไมได้รับการรักษาที่ถูกต้อง อาการข้ออักเสบจะกำเริบถี่ขึ้นเรื่อย ๆ และจำนวนข้อที่อักเสบในแต่ละครั้งจะมากขึ้นกว่าเดิม

2. ระยะมีปุ่มก้อนโทฟัส (CHRONIC TOPHACEOUS GOUT)
เมื่อเวลาผ่านไป ในผู้ป่วยที่ยังไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องจะมีผลึกยูเรตสะสมมากขึ้นจนเกิดเป็นปุ่มก้อนโทฟัส ลักษณะเป็นก้อนแข็งอยู่ใต้ผิวหนัง ผิวขรุขระ สามารถตรวจพบปุ่มก้อนเหล่านี้ได้ที่บริเวณรอบ ๆ ข้อ ตำแหน่งที่พบบ่อย ได้แก่ ใบหู ข้อศอก ตาตุ่ม เอ็นร้อยหวาย นิ้วมือและนิ้วเท้า และผู้ป่วยมักจะมีอาการข้ออักเสบติดต่อกันจนเหมือนเป็นข้ออักเสบเรื้อรัง ในบางรายที่เป็นมากจะมีข้อพิการผิดรูปร่วมด้วยได้ซึ่งเป็นระยะท้ายของโรค การตอบสนองต่อยา NSAIDs หรือ โคลชิซีน จะไม่ดีเท่าเดิม ผู้ป่วยจะมีอาการปวดเกือบตลอดเวลา

ผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์ อาจจะมีโรคร่วมอื่น ๆ ด้วย เช่น โรคไตวาย นิ่วในทางเดินปัสสาวะ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคอ้วน โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ

การวินิจฉัยโรคเกาต์ ที่ดีและแม่นยำที่สุด คือ การเจาะน้ำไขข้อจากข้อที่กำลังอักเสบ มาส่งตรวจเพื่อหาผลึกยูเรต แต่หากผู้ป่วยมาพบแพทย์ในขณะที่ไม่มีอาการข้ออักเสบ หรือมีข้ออักเสบแต่ไม่สามารถเจาะข้อได้ การวินิจฉัยจำเป็นต้องอาศัยทั้งประวัติ การตรวจร่างกาย และการตรวจเพิ่มเติม เช่น ตรวจเลือดเพื่อดูระดับยูริก การเอกซเรย์ จึงจะสามารถให้การวินิจฉัยที่ถูกต้องได้

การรักษา
ประกอบไปด้วยการให้ยาเพื่อรักษาอาการข้ออักเสบ และการให้ยาลดระดับยูริกในเลือดซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเกาต์ โดยเป้าหมายของการรักษา คือ ลดระดับของกรดยูริกในเลือดให้ต่ำกว่า 6 มก./ดล. ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องอาจจะไม่มีอาการข้ออักเสบกำเริบอีก และปุ่มก้อนโทฟัสสามารถหายไปได้ แต่ปัจจุบันผู้ป่วยโรคเกาต์จำนวนมากเลือกที่จะซื้อยารับประทานเอง เนื่องจากในระยะแรกอาการข้ออักเสบจะตอบสนองดีต่อยา ทำให้ได้รับการรักษาที่ไม่ถูกวิธี รวมทั้งมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาได้มาก เช่น กระเพาะเป็นแผล กระเพาะอาหารทะลุ เลือดออกในทางเดินอาหาร ตับอักเสบ ไตวาย รวมถึงการแพ้ยาที่อาจรุนแรงถึงเสียชีวิตได้

ดังนั้น การใช้ยารักษาโรคเกาต์จึงควรอยู่ภายใต้คำแนะนำและการดูแลของแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้อง และลดความเสี่ยงที่เป็นอันตรายจากการใช้ยา รวมไปถึงผู้ป่วยควรจะได้


เห็ดหลินจือกับโรคเก๊าต์

ในเห็ดหลินจือมีสารออร์แกนิกเยอร์มาเนียม เป็นแร่ธาตุที่ร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วช่วยในการควบคุมและปรับสมดุลของ ร่างกายให้เกิดความสมดุลระหว่างภาวะกรดและด่างในร่างกาย ก็อาจช่วยบรรเทาอาการของโรคเก๊าต์และช่วยป้องกันโรคเก๊าต์ในกรณีของคนที่ยังไม่เป็นได้

จุดเด่นของเจอเมเนียมซึ่งมีในเห็ดหลินจือหรือจากการสังเคราะห์ก็ตาม มี 4 ประเด็น คือ
1.เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ที่มีประสิทธิภาพ
2.เป็นตัวให้ออกซิเจน (Oxygen Catalyst) กับร่างกายในระดับเซลล์
3.ทำหน้าที่ปรับสมดุลระบบต่าง ๆ (Adaptogen)
4.สร้างภูมิคุ้มกันชนิดไม่เฉพาะเจาะจง (Non – Specific Immunity) คือมีประสิทธิภาพต้านทานเชื้อโรคไม่จำกัดชนิดซึ่งเหนือกว่าวัคซีนที่คุ้มกันเฉพาะโรคใดโรคหนึ่งเท่านั้น

หน้าที่สำคัญของเจอเมเนียมอินทรีย์ในเห็ดหลินจือ คือ
1.กระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวขนาดใหญ่
2.สร้างภูมิต้านทานชนิดครอบคลุมทุกอย่าง ไม่เฉพาะเจาะจงโรคใดโรคหนึ่ง
3.เพิ่มออกซิเจนให้ในระดับเซลล์ ทำให้ร่างกายแข็งแรง เพราะเมตาโบลิซึ่มดี และยังป้องกันมะเร็ง เพราะเซลล์มะเร็งไม่ชอบออกซิเจน
4.เพิ่มการเผาผลาญสร้างพลังงานในร่างกาย
5.กระตุ้นให้ร่างกายผลิตอินเตอฟิรอนแกมม่า (IFN – g) เป็นสารเคมีที่ใช้รักษาที่มีคุณภาพสูง โดยไม่มีอาการข้างเคียง (ซึ่งเจอเมเนียมทำได้ตัวเดียว)
6.ปรับสมดุลในร่างกาย (Adaptogen) ให้ทุกระบบกลับมาปกติ
7.เป็นสารต้านอนุมูลอิสระในระดับแนวหน้า

Posted on

กินเห็ดหลินจือแล้วง่วงนอน

กินเห็ดหลินจือแล้วง่วงนอน

มีหลายๆคนเกิดความสงสัยและมีคำถามว่า ตนเองกินเห็ดหลินจือแล้ว เกิดอาการง่วงนอน หาวนอน

Continue reading กินเห็ดหลินจือแล้วง่วงนอน

Posted on

มารู้จักเห็ดหลินจือ

มารู้จักเห็ดหลินจือ

ข้อมูลภาพรวมของเห็ดหลินจือ
เห็ดหลินจือเป็นเห็ดที่บางคนเรียกว่า “เหนียว” และ “ไม้” ด้วยเหตุที่เห็ดหลินจือมีรสขม หรือที่เรียกว่าดอกเห็ด (ส่วนเหนือพื้นดิน) และไมซีเลียม (เส้นใยเชื่อมต่อกลุ่มของเห็ด) ใช้เป็นยาสมุนไพร

เห็ดหลินจือใช้ประโยชน์สำหรับส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน ป้องกันการติดเชื้อไวรัสเช่นไข้หวัดใหญ่ (ไข้หวัดใหญ่) ไข้หวัดหมูและไข้หวัดนก สภาพปอดรวมถึงโรคหอบหืดและหลอดลมอักเสบ โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงและคอเลสเตอรอลสูง โรคไต โรคมะเร็ง และโรคตับ นอกจากนี้ยังใช้สำหรับเอชไอวี (เอดส์) อาการอ่อนเพลียเรื้อรัง (CFS), การนอนหลับยาก (นอนไม่หลับ), แผลในกระเพาะอาหาร, รวมถึงการลดความเครียดและป้องกันความเหนื่อยล้า,มะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นต้น

ซึ่งการใช้เห็ดหลินจือจะใช้ร่วมกับสมุนไพรอื่น ๆ เห็ดหลินจือใช้ในการรักษา

เห็ดหลินจือทำงานยังไง?
เห็ดหลินจือมีสารเคมีที่ดูเหมือนว่ามีผลกระทบที่อาจเป็นประโยชน์มากมายรวมถึงมีสารที่ต่อต้านเนื้องอก (มะเร็ง) และผลประโยชน์ในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานได้ดีขึ้น

เห็ดหลินจือรักษาโรคได้จริงหรือ https://thai-reishi.com/เห็ดหลินจือรักษาโรคได้/

ลักษณะของเห็ดหลินจือป่า

ผลของเห็ดหลินจือต่อโรคบางโรค
เนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งในลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (adenomas ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก)

การวิจัยเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าการใช้สารสกัดจากเห็ดหลินจือทุกวันเป็นเวลา 12 เดือนจะช่วยลดจำนวนเนื้องอกในผู้ที่มีเนื้องอกในลำไส้ใหญ่
หลอดเลือดแดงที่อุดตัน

การวิจัยเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าการรับประทานผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือที่เฉพาะเจาะจง (Ganopoly) ช่วยลดอาการของหลอดเลือดที่อุดตันรวมถึงอาการเจ็บหน้าอกและหายใจถี่

เห็ดหลินจือกับโรคเบาหวาน การวิจัยเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าการรับประทานผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือ (Ganopoly) ทุกวันเป็นเวลา 12 สัปดาห์จะช่วยลดฮีโมโกลบิน แต่ไม่ใช่ระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

ไวรัสตับอักเสบบีจากการวิจัยเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าการทานผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือ (Ganopoly) เป็นเวลา 12 สัปดาห์จะช่วยลดจำนวนไวรัสตับอักเสบบีที่หมุนเวียนอยู่ในร่างกาย ผลิตภัณฑ์นี้ดูเหมือนว่าจะปรับปรุงการทำงานของตับในคนที่มีอาการนี้

โคเลสเตอรอลสูง การวิจัยเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าการรับประทานเห็ดสกัดจากเห็ดหลินจือทุกวันเป็นเวลา 12 สัปดาห์จะไม่ส่งผลต่อระดับคอเลสเตอรอลในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงและ / หรือมีคอเลสเตอรอลสูง

ความดันโลหิตสูง. มีหลักฐานที่ไม่สอดคล้องกันเกี่ยวกับผลกระทบของเห็ดหลินจือต่อความดันโลหิตสูง การวิจัยเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าการรับประทานเห็ดสกัดจากเห็ดหลินจือทุกวันเป็นเวลา 12 สัปดาห์จะไม่ลดความดันโลหิตในผู้ที่มีความดันโลหิตสูง อย่างไรก็ตามการวิจัยอื่น ๆ แสดงให้เห็นว่าการรับประทานเห็ด Reishi ช่วยลดความดันโลหิต
ในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงมากขึ้น

โรคมะเร็งปอด. การวิจัยเบื้องต้นระบุว่าการรับประทานเห็ดหลินจือไม่ทำให้เนื้องอกในปอดหดตัว อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าจะช่วยปรับปรุงการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและคุณภาพชีวิตในผู้ที่เป็นมะเร็งปอด

อาการปวดที่เกี่ยวข้องกับงูสวัด บางคนรายงานว่าสารสกัดน้ำร้อนจากเห็ดหลินจือช่วยลดความเจ็บปวดเมื่อการรักษาแบบเดิมไม่ได้ผล
*ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน
*การติดเชื้อไวรัส
*มะเร็งต่อมลูกหมาก
*โรคหอบหืดและหลอดลมอักเสบ
*ความตึงเครียด
*โรคไต
*โรคตับ
*โรคเอชไอวี
*ความเมื่อยล้า
*อาการเหนื่อยล้าเรื้อรัง (CFS)
*ปัญหาการนอนหลับ (นอนไม่หลับ)
*แผลในกระเพาะอาหาร

ผลข้างเคียงของเห็ดหลินจือ

เห็ดหลินจือยังสามารถทำให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ เช่นปากลำคอและบริเวณจมูก จะแห้งพร้อมกับอาการคัน, ปวดท้อง, เลือดกำเดาไหลและอุจจาระเป็นเลือด การดื่มไวน์เห็ดหลินจืออาจทำให้เกิดผื่นขึ้นได้ การหายใจในสปอร์ของเห็ดหลินจืออาจทำให้เกิดอาการแพ้ได้

กินเห็ดหลินจือแล้วง่วง แก้อย่างไร https://thai-reishi.com/กินเห็ดหลินจือแล้วง่วง/

16 อาการแพ้เห็ดหลินจือ

ข้อควรระวังและคำเตือนพิเศษ:
การตั้งครรภ์และให้นมบุตร: การรับประทานเห็ดหลินจือขณะคุณตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ควรหลีกเลี่ยงการใช้

โรคเลือดออก: การทานเห็ดหลินจือปริมาณสูงอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการมีเลือดออกในบางคนที่มีเลือดออกผิดปกติ

ความดันโลหิตต่ำ: เห็ดหลินจือดูเหมือนว่าจะสามารถลดความดันโลหิตได้ มีความกังวลว่าอาจทำให้ความดันโลหิตต่ำแย่ลงและอาจรบกวนการรักษา หากความดันโลหิตของคุณต่ำเกินไปควรหลีกเลี่ยงเห็ดหลินจือ

ความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือดที่เรียกว่าภาวะเกล็ดเลือดต่ำ: เห็ดหลินจือในปริมาณที่สูงอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการมีเลือดออกในผู้ที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำ หากคุณมีเงื่อนไขนี้ห้ามใช้เห็ดหลินจือ

การผ่าตัด: เห็ดหลินจือปริมาณสูงอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการมีเลือดออกในบางคนหากใช้ก่อนหรือระหว่างการผ่าตัด หยุดใช้เห็ดหลินจืออย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการผ่าตัด


ห้ามใช้เห็ดหลินจือในผู้ป่วยที่ใช้ยาต่อไปนี้
ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง (ยาลดความดันโลหิตสูง) ทำปฏิกิริยากับ REISHI MUSHROOM

เห็ดหลินจืออาจลดความดันโลหิต การรับประทานเห็ดหลินจือพร้อมกับยารักษาโรคความดันโลหิตสูงอาจทำให้ความดันโลหิตของคุณต่ำเกินไป ยารักษาโรคความดันโลหิตสูงบางชนิด ได้แก่ captopril (Capoten), enalapril (Vasotec), losartan (Cozaar), valsartan (Diovan), diltiazem (Cardizem), Amlodipine (Norvasc), hydrochlorothiazide (HydroDIURIL), furosemide (Lasix) และอื่น ๆ อีกมากมาย

ยาที่ใช้การแข็งตัวของเลือดช้า (ยาต้านการแข็งตัวของเลือด / Antiplatelet) โต้ตอบกับ REISHI MUSHROOM

เห็ด Reishi ปริมาณสูงอาจทำให้เลือดแข็งตัวช้า การรับประทานเห็ดหลินจือพร้อมกับยาที่ทำให้การแข็งตัวช้าอาจเพิ่มโอกาสในการช้ำและเลือดออก ยาบางชนิดที่การแข็งตัวของเลือดช้า ได้แก่ แอสไพริน, clopidogrel (Plavix), diclofenac (Voltaren, Cataflam, อื่น ๆ ) ibuprofen (Advil, Motrin, อื่น ๆ ), naproxen (Anaprox, Naprosyn, อื่น ๆ ), dalteparin (Fragmin), enoxaparin (Lovenox), heparin, warfarin (Coumadin) และอื่นๆ

ปริมาณเห็ดหลินจือที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการเช่นอายุของผู้ใช้สุขภาพและเงื่อนไขอื่น ๆ ในเวลานี้มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอที่จะกำหนดปริมาณที่เหมาะสมสำหรับเห็ดเห็ดหลินจือ โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติอาจจะไม่ปลอดภัยเสมอไปและปริมาณการใช้มีความสำคัญ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำที่เกี่ยวข้องบนฉลากผลิตภัณฑ์และปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ ก่อนใช้งาน และหาข้อมูลที่เพียงพอ

ใครที่ไม่เหมาะกับเห็ดหลินจือ https://thai-reishi.com/เห็ดหลินจือ-ไม่เหมาะกับ/

Posted on

6 ประโยชน์ของเห็ดหลินจือ

6 ประโยชน์ของเห็ดหลินจือ (ผลข้างเคียงและปริมาณการกิน)
ยาสมุนไพร มีการใช้กันมานาน โดยสมุนไพรส่วนใหญ่จะใช้ประโยชน์จากพืชและราหลายชนิด หรือเห็ดหลายชนิด ที่น่าสนใจคือ เห็ดหลินจือ ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างยิ่งในทั้งประเทศจีน และประเทศแถบเอเชีย ที่ได้นิยมใช้ประโยชน์จาก สมุนไพรมากว่าพันๆปี

เห็ดหลินจือมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่หลากหลายรวมถึงการส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันและต่อสู้กับโรคมะเร็ง

บทความนี้จะบอกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับประโยชน์และความเสี่ยงจากการรับประทานเห็ดหลินจือ

เห็ดหลินจือคืออะไร?
เห็ดหลินจือยังเป็นที่รู้จักกันในนามเห็ดหลินจือและเห็ดหลินจือเป็นเห็ดที่เติบโตในที่ต่าง ๆ ที่ร้อนและชื้นในเอเชีย เป็นเวลาหลายปีที่เชื้อรานี้เป็นวัตถุดิบในการแพทย์ในประเทศแถบเอเชีย

ภายในเห็ดมีโมเลกุลหลายชนิดรวมถึง triterpenoids, polysaccharides และ peptidoglycans ที่ทานแล้วมีผลต่อสุขภาพ

ในขณะที่เห็ดสามารถรับประทานสดได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่จะใช้รูปเห็ดในรูปแบบผงของเห็ดหรือสารสกัดจากเห็ดหลินจือ เป็นต้น

6 ประโยชน์จากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของเห็ดหลินจือ

1. เพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน
หนึ่งในผลกระทบที่สำคัญที่สุดของเห็ดหลินจือคือมันสามารถเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของคุณได้ ทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น ในขณะที่รายละเอียดบางอย่างยังไม่แน่นอน มีการศึกษาในหลอดทดลองแสดงให้เห็นว่า เห็ดหลินจือ หรือเห็ดหลินจือสามารถส่งผลกระทบต่อยีนส์ในเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นส่วนสำคัญของระบบภูมิคุ้มกันของคุณ

ยิ่งไปกว่านั้นการศึกษาเหล่านี้พบว่า เห็ดหลินจือบางรูปแบบอาจเปลี่ยนวิถีการอักเสบในเซลล์เม็ดเลือดขาว

การวิจัยในผู้ป่วยโรคมะเร็งแสดงให้เห็นว่าโมเลกุลบางตัวที่พบในเห็ดสามารถเพิ่มกิจกรรมของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเซลล์นักฆ่าธรรมชาติ

เซลล์นักฆ่าตามธรรมชาติจะต่อสู้กับการติดเชื้อและมะเร็งในร่างกาย
การศึกษาอื่นพบว่าเห็ดหลินจือสามารถเพิ่มจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวอื่น ๆ (เซลล์เม็ดเลือดขาว) ในผู้ที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
แม้ว่าประโยชน์ของระบบภูมิคุ้มกันส่วนใหญ่ของเห็ดหลินจือนั้นจะเห็นได้ในผู้ที่ป่วย แต่ก็มีหลักฐานบางอย่างที่แสดงว่าสามารถช่วยในคนที่มีสุขภาพดีได้เช่นกัน

ในการศึกษาหนึ่งพบว่า เห็ดหลินจือปรับปรุงการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งช่วยต่อสู้กับการติดเชื้อและมะเร็งในนักกีฬาที่เผชิญกับสภาวะเครียด (8Trusted Source, 9Trusted Source)

อย่างไรก็ตามงานวิจัยอื่น ๆ ในผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีพบว่าไม่มีการปรับปรุงการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันหรือการอักเสบหลังจาก 4 สัปดาห์ของการใช้สารสกัดจากเห็ดหลินจือ ซึ่งการระบประทานเห็ดหลินจือ อาจจะไม่จำเป็นในผู้ที่มีสุขภาพดีอยู่แล้ว เป็นที่ชัดเจนว่าเห็ดหลินจือ ส่งผลกระทบต่อเซลล์เม็ดเลือดขาวและการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อกำหนดขอบเขตของประโยชน์ในการมีสุขภาพดีและไม่ดี

สรุป
เห็ดหลินจือสามารถเสริมสร้างการทำงานของภูมิคุ้มกันและมีผลกระทบต่อเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งช่วยต่อสู้กับการติดเชื้อและโรคมะเร็ง นั่นเอง

2. คุณสมบัติต้านมะเร็ง
หลายคนบริโภคเห็ดหลินจือ เนื่องจากต้องการในเรื่องการช่วยต่อสู้กับโรคมะเร็ง
ในความเป็นจริงการศึกษาหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านมมากกว่า 4,000 คนพบว่าเห็ดหลินจือบริโภคเห็ดหลินจือประมาณ 59%

นอกจากนี้การศึกษาทดลองหลายแห่งแสดงให้เห็นว่าสามารถนำไปสู่การตายของเซลล์มะเร็ง
แต่ผลลัพธ์ของการศึกษาเหล่านี้ยังไม่ได้รับการยืนยันในมนุษย์

งานวิจัยบางชิ้นได้ทำการตรวจสอบว่าการใช้เห็ดหลินจืออาจเป็นประโยชน์ต่อมะเร็งต่อมลูกหมากเนื่องจากผลกระทบต่อฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ในขณะที่กรณีศึกษาหนึ่งแสดงให้เห็นว่าโมเลกุลที่พบในเห็ดนี้อาจกลับมะเร็งต่อมลูกหมากในมนุษย์การศึกษาติดตามผลขนาดใหญ่ไม่สนับสนุนการค้นพบเหล่านี้

เห็ดหลินจือยังได้รับการศึกษาสำหรับบทบาทในการป้องกันหรือต่อสู้กับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
งานวิจัยบางชิ้นแสดงให้เห็นว่าหนึ่งปีของการรักษาด้วยเห็ดหลินจือลดจำนวนและขนาดของเนื้องอกในลำไส้ใหญ่
ยิ่งไปกว่านั้นรายงานรายละเอียดของการศึกษาหลายชิ้นระบุว่าเห็ดสามารถส่งผลดีต่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง

สรุป
แม้ว่าเห็ดหลินจือดูเหมือนจะสามารป้องกันหรือรักษาโรคมะเร็ง แต่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการรักษามาตรฐาน แต่ก็อาจจะสามารถรับประทานเห็ดหลินจือ ได้ในบางกรณี

สรรพคุณของเห็ดหลินจือกับโรคมะเร็ง https://thai-reishi.com/เห็ดหลินจือกับโรคมะเร็/

3. สามารถต่อสู้ความเหนื่อยล้าและอาการซึมเศร้า
โดยปกติ สรรพคุณหลักๆของเห็ดหลินจือ มักพูดกันถึง การเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน แต่เห็ดหลินจือนั้น มีสรรพคุณหลายอย่างซึ่งรวมถึงการช่วยในเรื่องแก้ไข ความเหนื่อยล้าและภาวะซึมเศร้า

มีการศึกษามรกลุ่มคน 132 คนที่มีโรคซึมเศร้าออ่อนๆ ซึ่งมีอาการวิงเวียนศีรษะ, ปวดหัวและหงุดหงิด

นักวิจัยพบว่าเห็ดหลินจือช่วยความเหนื่อยล้าลดลงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหลังจาก 8 สัปดาห์ของการทานเห็ดหลินจือ
ยิ่งไปกว่านั้นผู้คนในการศึกษาก็มีความวิตกกังวลและซึมเศร้าน้อยลง

สรุป
จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่าเห็ดหลินจือสามารถลดความวิตกกังวลและความหดหู่รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีอาการป่วยได้อีกด้วย

4-6 สรรพคุณของเห็ดหลินจือต่อโรคต่างๆ
นอกจากผลของเห็ดหลินจือที่มีต่อระบบภูมิคุ้มกันและคุณภาพชีวิตแล้ว
เห็ดหลินจือยังได้รับการศึกษาถึงศักยภาพในการปรับปรุงด้านอื่น ๆ ของสุขภาพ

4. สุขภาพหัวใจ
จากการศึกษา 12 สัปดาห์จาก 26 คนพบว่าเห็ดหลินจือมีส่วนช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอล HDL ที่ดีและลดไตรกลีเซอไรด์
ซึ่งช่วยให้หัวใจแข็งแรงขึ้น และไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ
โดยรวมแล้วจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเห็ดหลินจือและสุขภาพของหัวใจในอนาคต และมีการนำมาใช้นั่นเอง

5. การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
มีงานวิจัยหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่าโมเลกุลที่พบในเห็ดหลินจือสามารถลดน้ำตาลในเลือดในสัตว์
การวิจัยเบื้องต้นในมนุษย์รายงานการค้นพบที่คล้ายกัน

สรรพคุณของเห็ดหลินจือกับน้ำตาลในเลือด https://thai-reishi.com/เห็ดหลินจือกับโรคเบาหว/

6. สถานะสารต้านอนุมูลอิสระ
สารต้านอนุมูลอิสระเป็นโมเลกุลที่สามารถช่วยป้องกันความเสียหายต่อเซลล์ของคุณ

อย่างไรก็ตามการศึกษาหลายชิ้นพบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในระดับของเอนไซม์ต่อต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญสองชนิดในเลือดหลังจากบริโภคเห็ดหลินจือเป็นเวลา 4 ถึง 12 สัปดาห์

สรุป
มีงานวิจัยจำนวนเล็กน้อยแสดงให้เห็นว่าเห็ดหลินจือสามารถปรับปรุงคอเลสเตอรอลหรือน้ำตาลในเลือดได้ดี อย่างไรก็ตามการวิจัยส่วนใหญ่บ่งชี้ว่ามันไม่ได้ปรับปรุงคอเลสเตอรอลน้ำตาลในเลือดหรือสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย

แนะนำปริมาณเห็ดที่เหมาะสม ในการทาน
ซึ่งแตกต่างจากอาหารหรืออาหารเสริมบางอย่างปริมาณของเห็ดหลินจือสามารถแตกต่างกันไปอย่างมีนัยสำคัญขึ้นอยู่กับชนิดที่ใช้

ตัวอย่างเช่นเห็ดหลินจือ 50 กรัมนั้นสามารถเทียบได้กับสารสกัดเห็ดประมาณ 5 กรัม ปริมาณของสารสกัดจากเห็ดแตกต่างกันไป แต่โดยทั่วไปจะอยู่ในช่วงประมาณ 1.5 ถึง 9 กรัมต่อวัน

นอกจากนี้อาหารเสริมบางชนิดใช้สารสกัดบางส่วนเท่านั้น ในกรณีเหล่านี้ปริมาณที่แนะนำอาจต่ำกว่าค่าที่รายงานข้างต้น
เนื่องจากขนาดที่แนะนำอาจแตกต่างกันไปตามรูปแบบของเห็ดที่ใช้จึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะรู้ว่าคุณกำลังรับประทานยาประเภทใด

สรุป
ขนาดการรับประทานของเห็ดหลินจือจะแตกต่างกันไปตามรูปแบบของเชื้อราดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องรู้ว่าคุณกำลังใช้รูปแบบใด การรับประทานเห็ดหลินจือ แนะนำให้ทานในรูปแบบเห็ดหลินจือสกัด จะทำให้ได้รับสารที่ดีกว่า

ผลข้างเคียงและอันตรายที่เป็นไปได้
แม้เห็ดหลินจือจะมีชื่อเสียง แต่ก็มีคนที่ถามถึงความปลอดภัยของเห็ดหลินจือ

การวิจัยอื่น ๆ ยังชี้ให้เห็นว่าสี่สัปดาห์ของการใช้สารสกัดจากเห็ดหลินจือไม่ก่อให้เกิดผลเสียใด ๆ ต่อตับหรือไตในผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี ตรงกันข้ามกับรายงานเหล่านี้มีรายงานปัญหาตับอย่างมีนัยสำคัญในสองกรณีศึกษา

เหล่านี้รวมถึงผู้ที่กำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรมีความผิดปกติของเลือดจะได้รับการผ่าตัดหรือมีความดันโลหิตต่ำ ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานเห็ดหลินจือ

สรุป
การศึกษาเห็ดหลินจือบางส่วนไม่ได้ให้ข้อมูลด้านความปลอดภัย แต่มีรายงานอื่น ๆ ว่าการรับประทานเห็ดหลายเดือนน่าจะปลอดภัย อย่างไรก็ตามความเสียหายของตับอย่างรุนแรงหลายครั้งเกี่ยวข้องกับสารสกัดจากเห็ดหลินจือ

ผลสรุปสรรพคุณของเห็ดหลินจือ

ผลสรุปของเห็ดลินจืออาจเพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน โดยช่วยให้เซลล์เม็ดเลือดขาวโดยเฉพาะในผู้ที่ป่วยเช่นผู้ที่เป็นมะเร็ง
เห็ดหลินจือลดขนาดและจำนวนของเนื้องอกในมะเร็งบางชนิดรวมทั้งปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งบางราย