Posted on

เห็ดหลินจือรักษาโรคได้จริงหรือ??

เห็ดหลินจือรักษาโรคได้จริงหรือ??

เห็ดหลินจือมีสรรพคุณช่วยรักษาโรคได้จริงหรือ?

สมยศ กิตติมั่นคง พ.บ. สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กฎหมายไทยนั้นระบุบังคับให้อาหารเสริมทุกผลิตภัณฑ์ ต้องผ่านการขออนุญาตกับกระทรวงสาธารณสุข ก่อนที่จะ ทําการขาย ไม่ว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะถูกผลิตขึ้นภายในประเทศ หรือถูกนําเข้าจากต่างประเทศก็ตาม
การโฆษณาสรรพคุณของอาหารเสริม ทางสื่อต่างๆ ไม่ว่า จะเป็นทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ อินเทอร์เน็ต หรือสื่ออื่นๆ จะต้องได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ อาหารและยาเสียก่อนโดยผู้ขออนุญาตจะต้องนําผลการศึกษา วิจัย บทความรู้ หรือข้อมูลทางวิชาการ มาแสดงประกอบการ ขออนุญาตการโฆษณา ทั้งนี้หลักฐานทางวิชาการที่ใช้ประกอบ การพิจารณานั้นจะต้องมีคุณภาพเพียงพอและต้องได้รับการ ยอมรับตามหลักวิทยาศาสตร์การแพทย์

โดยทั่วไป เห็ดหลินจือที่มีการจําหน่ายในประเทศไทย จะอยู่ในรูปผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า อาหารเสริม ซึ่งมักมีการอ้างสรรพคุณในด้านการบํารุงสุขภาพ ต่างๆ แต่ผลงานวิจัยที่นํามาประกอบการให้ข้อมูลนั้นมักจะ ขาดข้อมูลการวิจัยในคน ทําให้บุคลากรสาธารณสุขมักจะไม่ ให้ความเชื่อมั่นในการใช้และแนะนําความรู้ให้กับประชาชน เพราะตามหลักสูตรการศึกษาทางด้านสาธารณสุขโดยทั่วไป จะไม่มีข้อมูลเรื่องของสมุนไพรและการใช้ประโยชน์สมุนไพร เพื่อการรักษาโรค บรรจุอยู่ในหลักสูตร ยกเว้น คนที่ศึกษาใน เรื่องของแพทย์แผนจีนที่มีการใช้เห็ดบางชนิดเป็นยารักษาโรค

ในบทความนี้จะตามหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อดู สรรพคุณของเห็ดหลินจือในการช่วยรักษาโรคบางอย่าง
จากรายงานวิจัยเรื่อง G. lucidum (Reishi mushroom) for cancer treatment ได้มีการทบทวนงานวิจัย ที่มีการใช้ เห็ดหลินจือในการใช้ประกอบการรักษาโรคมะเร็งในคน เนื่องจากในปัจจุบันผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ มีการใช้การรักษาแผนปัจจุบันที่ประกอบด้วย การใช้ยาเคมี บําบัดและการฉายแสง ผู้ป่วยบางคนมีอาการแพ้ยาเคมีบําบัด หรือมีผลข้างเคียงจากการฉายแสงเป็นต้น ทําให้ผู้ป่วยจํานวน มาก หันไปหาการแพทย์ทางเลือก เช่น การแพทย์แผนไทย

การแพทย์แผนจีน เป็นต้น เพื่อใช้เป็นการลดผลข้างเคียงจาก การรักษาแผนปัจจุบัน หรือใช้ร่วมกับการรักษาแผนปัจจุบัน เพื่อเสริมการรักษาโรคมะเร็งให้ได้ผลลัพธ์ในการรักษาโรค มะเร็งที่ดียิ่งขึ้น
สารสกัดหรือส่วนประกอบของเห็ดหลินจือที่มีการนําไปใช้ เป็นยารักษาโรคมะเร็งมักจะถูกใช้โดยแพทย์แผนจีนเพื่อเสริม ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยโรคมะเร็ง ข้อมูลจากงานวิจัยในหลอด ทดลองและการวิจัยในระดับพรีคลินิก 5 มีผลการศึกษาที่เป็น ที่น่าพอใจของเห็ดหลินจือต่อเซลล์มะเร็ง แต่ผลการศึกษาวิจัย ในผู้ป่วยยังมีอยู่ในจํานวนจํากัด

จากงานวิจัย G. lucidum (Reishimushroom) for cancer treatment ข้างต้น ที่ได้มีการทบทวนงานวิจัยในคน จากหลายๆ งานวิจัยพบว่า สารสกัดเห็ดหลินจือ เมื่อใช้เป็นยารักษาโรค มะเร็งตัวเดียว จะไม่ได้ผลต่อการรักษามะเร็งเท่าที่ควร แต่เมื่อ ใช้สารสกัดเห็ดหลินจือร่วมกับการรักษาแผนปัจจุบันกลับพบว่า สารสกัดเห็ดหลินจือ ทําให้การตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา เคมีบําบัดและการฉายรังสีดีขึ้นถึง 1.27 เท่า
นอกจากนี้ สารสกัดเห็ดหลินจือยังช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน โดยเพิ่มจํานวนของเม็ดเลือดขาวชนิด CD3, CD4 และ CD8 แต่กระนั้น natural killer (NK)-cell activity ซึ่งแสดงถึง ภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อโรคมะเร็ง ก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ผู้ป่วยโรคมะเร็งในกลุ่มที่ใช้สารสกัดเห็ดหลินจือ ในสูตร รักษามะเร็งร่วมด้วย จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ใช้ สารสกัดเห็ดหลินจือร่วมด้วย
ในปัจจุบันยังไม่ได้มีการแนะนําให้ใช้สารสกัดเห็ดหลินจือ ในมาตรฐานการรักษาโรคมะเร็ง แต่ในส่วนของการแพทย์ แผนจีนและการแพทย์ทางเลือก ก็ได้มีการใช้สารสกัดเห็ด หลินจือเสริมเข้าไปในสูตรการรักษาโรคมะเร็ง เพื่อเพิ่มคุ้มกัน ของร่างกายต่อโรคมะเร็ง และลดผลข้างเคียงจากการให้ยา เคมีบําบัดและการฉายแสงในการรักษาโรคมะเร็ง

อ้างอิง

1. Anticancer effects of Ganoderma lucidum:
a review of scientific evidence. Yuen JW1,
Gohel MD. Nutr Cancer. 2005;53(1):11-7.

2. Anticancer and Anti-Inflammatory Properties of
Ganoderma lucidum Extract Effects on Melanoma and Triple-Negative Breast Cancer Treatment.
Barbieri A, et al. Nutrients. 2017.

3. Anti-Tumor Effects of Ganoderma lucidum (Reishi)
in Inflammatory Breast Cancer in In Vivo and In Vitro Models Ivette J. Suarez-Arroyo, 1 Raysa Rosario-Acevedo, 1 Alexandra Aguilar-Perez, 1 Pedro L. Clemente, 1 Luis A. Cubano, 2 Juan Serrano, 3 Robert J. Schneider, 4 and Michelle M. Martínez-Montemay PLoS One. 2013; 8(2): e57431.

4. Ganoderma lucidum (Reishi mushroom) for cancer
treatment. Jin X, Ruiz Beguerie J, Sze DMY, Chan GCF. Cochrane Database of Systematic Reviews
2016, Issue 4. 5. Anti-cancer activities of Ganoderma lucidum:
active ingredients and pathways Chi Kao, Amalini C. Jesuthasan, Karen S. Bishop, Marcus P. Glucina, Lynnette R. Ferguson Functional Foods in Health and Disease 2013; 3(2):48-65

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

http://www.dms.moph.go.th/dmsweb/dmsweb_v2_2/content/org/webpageJDMS_30/demo/data/2560/2560-02/2560-02-07-Pro_and_con.pdf